Ulanyjy Gollanmasy

Daşary ýurt şahsyýet belgileri bolan ulanyjylarymyz hasaplaryny nädip barlap bilerler?

Ruraşaýyş rugsady şahadatnamasy bolan ulanyjylarymyz, Turanyň ähli aýratynlyklaryny ýokary çäklerden peýdalanmak isleýänler, hasaby täzelemek tapgyrlaryndan 1 minutyň içinde geçip bilerler.

Azerbaýjana nädip pul iberip bilerin?

Turan bilen, Azerbaýjandaky ähli bank kartlaryna 100% sanly we birnäçe sekundyň içinde pul iberip bilersiňiz.

Wirtual kartoçkany nädip döredip bilerin?

Turanda döreden wirtual kartlaryňyz bilen howpsuz onlaýn söwda etmekden lezzet alyp bilersiňiz we sarp edeniňizde nagt pul gazanyp bilersiňiz.

Bank hasabyma nädip pul iberip bilerin?

Döwrebaplaşdyrylan hasabyňyz bilen Türkiýäniň ähli banklaryna 24/7 pul geçirip bilersiňiz.