Çözgüt merkezi

Syýahaty göçürip alyp bilemok, näme etmeli?

Syýahaty täzeledim, açylmaýar, näme etmeli?

Turan duýdansyz meni çykardy, men girip bilemok. Men näme etmeli?

Turan ygtybarlymy? Ygtybarlydygyny nädip bilerin?

Hasap Döretmek

Haýsy walýutalarda hasap döredip bilerin?

Hasap açdym, ýöne girip bilemok. Men näme edip bilerin?

Turan hasaby kim açyp biler?

Pul Geçiriş Amallary

Balansy artdyrmak bilen bir hatarda kynçylyk çekdim. Goşan mukdarymy görüp bilemok. Näme etmeli?

Hasabymyza mukdar goşdum, ýöne balansy görüp bilemok. Nädip tomaşa edip bilerin?

24/7 pul goşup bilerinmi?

Bankdan Turan hasabyma pul iberenimde nämä üns bermeli?

Goşulan pullarym haçan hasabyma berler?

Başga biriniň hasabyna pul goýup bilerinmi?

Turan Hasaby Hakda

Turan hasaby üçin töleg töleýärinmi?

Maglumatym bolmasa adymdan açylan hasaby ýapyp bilerinmi?

Hasaba alyş wagtynda käbir maglumatlarymy nädogry girizdim. Men näme etmeli?

Näme üçin T.R. Şahsyýet belgisini (TCKN) ýa-da daşary ýurt şahsyýet resminamasynyň belgisini (YKN) tabşyrmalymy?

Parolymy ýatdan çykardym, üýtgetmek isleýärin. Muny nädip edip bilerin?

Hasaba alyş kody telefonymda gelmändigi sebäpli hasaba alyş işini tamamlap bilemok. Men näme edip bilerin?

Howpsuzlyk

Hasabymy pozasym gelýär Balansymda doly mukdary alyp bilerinmi?

Şahsy maglumatlarym ygtybarlymy?

Turan näçe wagtlap maglumatlarymy saklar?