Birleşik Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş. (United Payment) Çerçeve Sözleşmesi

Taraflar:

İşbu Dijtal Cüzdan Kullanıcı, Ön Ödemeli Kart ve/veya Dijital Cüzdan ve Anonim Kart Çerçeve Sözleşmesi (bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır) bir tarafta kayıtlı merkezi Büyükdere Caddesi, Maya Akar Center, No:100-102, B Blok Kat:3 34394, Şişli, İstanbul, Türkiye adresinde yerleşik bulunan Birleşik Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş (bundan böyle “United Payment” olarak anılacaktır) ile diğer tarafta ………………. sisteme üye olan Kurumsal Müşteriler/Üye İş Yerleri/iş Ortakları/Gerçek Kişiler (“Kullanıcı”) arasında, Sözleşmede ve Kullanıcının talep edeceği hizmete ilişkin çevrimiçi akdedilecek “Hizmet” kapsamında kabul edilmiş ve yürürlüğe konmuştur. United Payment’ın İletişim Bilgileri: Telefon/Faks No: 0 (212) 241 54 59/ 0 (212) 241 59 59 İnternet Adresi: https://unitedpayment.com Elektronik Posta: info@unitedpayment.com (Temsilci adreslerine https://unitedpayment.com/tr/yasal-belgeler-ve-temsilcilikler/temsilciliklerimiz adresinden ulaşılabilmektedir.)

Bundan böyle United Payment ile Kullanıcı tek tek “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

Tanımlar:

Alıcı: Ödeme işlemine konu fonun ulaşması istenen ve/veya Kullanıcının mal veya hizmet temin etmek üzere Birleşik Ödeme Hizmetlerini kullanarak ödeme yaptığı gerçek veya tüzel kişiyi,
Anonim ön ödemeli araç: Herhangi bir şekilde ödeme hesabına bağlı olmayan ve kimlik tespiti veya doğrulaması yapılmamış, önceden ödeme ya da yükleme yapılması suretiyle kullanılabilir hale gelen, tekrar yükleme yapılma imkânı bulunan veya bulunmayan şekilde ihraç edilebilen ve yüklenen bakiye kadar kullanıma izin verilen ön ödemeli aracı,
API (Application Programming Interface): İki uygulamanın birbiriyle konuşmasına olanak tanıyan bir yazılım aracısı olan Uygulama Programlama Arayüzü’nün kısaltmasıdır. Banka ve Kredi Kartı: 5464 sayılı Banka ve Kredi Kartları Kanunu kapsamda mevduat hesabı veya özel cari hesapların kullanımı dahil bankacılık hizmetlerinden yararlanmayı sağlayan kartı, United Payment Sistemi: United Payment tarafından sunulan hizmetlerin gerçekleştirilmesini sağlayan, Kullanıcıların kullanımına ve erişimine açılmış, Web sayfaları, Mobil uygulamaları, e-para hesapları ve ödeme araçlarını,
Dijital Cüzdan: Kullanıcının ödemelerde kullanılabilecek fonu, United Payment’a harcama yapmadan önce ödediği ve ödenene eşdeğer tutarda fonun ödeme hizmetlerinde kullanılmasına imkân veren ve işbu Sözleşme kapsamında Kullanıcılara Ödeme Hizmeti sunulması için sanal olarak kullanılacak ödeme aracını, Doğrudan Borçlandırma İşlemi: Gönderenin kendi ödeme hizmeti sağlayıcısına, Alıcı’ya veya Alıcı’nın ödeme hizmeti sağlayıcısına verdiği onaya dayanılarak, ödeme işleminin Alıcı tarafından başlatıldığı ve gönderenin ödeme hesabının borçlandırıldığı ödeme hizmetini,
Elektronik Para İhraç Eden Kuruluş: United Payment’ı, Elektronik Para (E-para): Elektronik para ihraç eden kuruluş tarafından kabul edilen fon karşılığı ihraç edilen, elektronik olarak saklanan, Kanunda tanımlanan ödeme işlemlerini gerçekleştirmek için kullanılan ve elektronik para ihraç eden kuruluş dışındaki gerçek ve tüzel kişiler tarafından da ödeme aracı olarak kabul edilen parasal değeri,
Elektronik Para Hesabı: İhraç edilen e-paranın Kullanıcı bazında izlendiği ve kayıt altında tutulduğu hesapları,
Fatura Ödemesi: Elektrik, iletişim, su, doğalgaz gibi ihtiyaçların karşılanmasına yönelik sunulan hizmetlerin karşılığı olarak yapılan ödemeler, Fon: Kağıt para, madeni para, kaydi para veya elektronik parayı,
Fona çevirme: E-paranın kâğıt para, madeni para veya kaydi paraya çevrilmesini,
Gönderen: Kendi ödeme hesabından veya ödeme hesabı bulunmaksızın ödeme emri veren gerçek veya tüzel kişiyi,
Hassas Kullanıcı Verisi: Kullanıcı tarafından Ödeme Emrinin verilmesinde veya Kullanıcı kimliğinin doğrulanmasında kullanılan, ele geçirilmesi veya değiştirilmesi halinde dolandırıcılık ya da Kullanıcı adına sahte işlem yapılmasına imkân verebilecek kişisel veri ile şifre, güvenlik sorusu, sertifika, şifreleme anahtarı ile PIN, kart numarası, son kullanma tarihi, CVV, CVV2, CVC2 kodu gibi kuruluşlar tarafından ihraç edilen ödeme araçlarına ilişkin Kullanıcı güvenlik bilgilerini,
Hatalı veya Yetkisiz İşlem: Transfer emrinin tümünün veya bir kısmının Kullanıcının iradesi ve/veya bilgisi dışında gönderen veya transfer emri verme konusunda yetkili olmayan üçüncü bir kişi tarafından gönderilmesi sonucu gerçekleştirilen ve/veya Kullanıcının ilgili mal veya hizmeti almadığı Ödeme İşlemini, Hizmet: United Payment tarafından sahip olduğu lisanslar uyarınca TCMB denetimi kapsamında Kullanıcıya Kanun’un 12 ve 18 maddeleri kapsamında sunulan e-para ve Ödeme Hizmetleri ile mevzuat tarafından izin verilen diğer hizmetleri,
Hizmet Noktası (İşlem Noktası): Kullanıcıların, e-para ve Ödeme Hizmetleri ile ilgili işlemleri kendi kendine yapabildiği ATM, kiosk, mobil uygulama, internet alışverişi, mağazalar vb. gibi cihazlar ve fiziki ve online mecraları,
İşlem Limiti: Tek seferde ve/veya aylık olarak (toplamda) Kullanıcı tarafından gerçekleştirilebilen azami işlem tutarını, Kalıcı Veri Saklayıcısı: Kullanıcının kendisine gönderilen bilgiyi, bu bilginin amacına uygun olarak makul bir süre incelemesine elverecek şekilde kaydedilmesini ve değiştirilmeden kopyalanmasını sağlayan ve bu bilgiye aynen ulaşılmasına imkân veren kısa mesaj, elektronik posta, internet, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortamı, Kanun: 20/06/2013 tarihli ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun’u Kullanıcı Güvenlik Bilgileri: Kimlik doğrulama işleminin yapılması amacıyla ödeme hizmeti sağlayıcısı tarafından müşterisine verilen veya müşteri tarafından belirlenerek ödeme hizmeti sağlayıcısı ile mutabık kalınan kişiselleştirilmiş, özelleştirilmiş bilgiyi, Kişiselleştirilmiş Kart: Kişisel veriler kullanılmak suretiyle bir kişiyle dijital ortamda eşleştirilen kartı,
Kimlik Tanımlayıcı: United Payment tarafından Kullanıcıların kimliğinin belirlenmesi ve diğer kişilerden ayırt edilmesi amacıyla Kullanıcılara özgülenen sayı, harf veya sembollerden oluşan kombinasyonu,
Kullanıcı: United Payment tarafından ihraç edilen elektronik parayı satın alan ve ihraç edilmiş elektronik paraları mal veya hizmet alımında ya da Ödeme Hesabından para göndermede kullanan veya Elektronik Para yüklemesi yapmaksızın yalnızca ödeme hizmetlerinden faydalanan United Payment müşterilerini, MASAK: Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösteren Mali Suçları Araştırma Kurulu’nu, Mevzuat: Kanun, Yönetmelik, Tebliğ ve (MASAK) düzenlemeleri başta olmak üzere ilgili diğer yasal düzenlemeleri,
Müşteri Hizmetleri (Çağrı Merkezi): Kullanıcı şikayetlerini değerlendirme ve çözümleme üzerine çalışan, gerektiğinde ilgili Kullanıcıya bilgi veren sistemi,
Ödeme Aracı: United Payment ile Kullanıcı arasında belirlenen ve Kullanıcı tarafından Ödeme Emrini gerçekleştirmek için kullanılan kart, cep telefonu, şifre ve benzeri kişiye özel aracı,
Ödeme Emri: Kullanıcı tarafından Ödeme İşleminin gerçekleştirilmesi amacıyla United Payment’a ya da Sistem Ortağına verilen talimatı,
Ödeme İşlemi: Gönderen veya Alıcı’nın talimatı üzerine gerçekleştirilen Fon yatırma, aktarma veya çekme faaliyetini,
Ödeme Hesabı: Kullanıcı adına açılan ve ödeme işleminin yürütülmesinde kullanılan hesabı,
Ödeme Hizmeti: 6493 sayılı Kanunun 12nci maddesi başta olmak üzere Kanun’da belirtilen hizmetleri ve BDDK nezdinde alınmış (sonradan TCMB’ye devredilmiş lisans verme yetkisi kapsamında) lisans kapsamında kanunlar ve ilgili ikincil mevzuat uyarınca sunulan ödeme hizmetlerini, Ön Ödemeli Kart: Kullanıcının ödemelerde kullanılabilecek fonu ödeme aracını ihraç eden ödeme hizmeti sağlayıcısına harcama yapmadan önce ödediği ve ödenene eşdeğer tutarda fonun ödeme hizmetlerinde kullanılmasına imkân veren fizikî ödeme aracını, Ödeme Arayüzü: Kullanıcıların Ödeme Sistemine erişim yapabilmesini, ödeme hizmetlerinin sunulması ile alakalı talimatların verilmesini, Ödeme Sistemine ilişkin ayarları yapabilmesini, iletişim bilgilerini değiştirebilmesini ve işbu Sözleşmede belirlenen kapsamdaki diğer operasyonları gerçekleştirebilmesini sağlayan Ödeme Sistemi̇ ara yüzünü, Ödeme Sistemi: United Payment sunucularında barındırılan ve United Payment tarafından işletilen Ödeme Hizmetleri sunmaya yarayan sistemi, Ödeme Talimatı: Kullanıcı tarafından ödeme işleminin gerçekleşmesi amacıyla United Payment’a verilen talimatı, Platform: Kullanıcının, üye olmak suretiyle ödeme ve elektronik para hesabına erişim sağladığı ve Alıcılara elektronik para ile aktarma ve/veya Ödeme İşlemi yapabildiği veya aynı kanal üzerindeki diğer Müşterilere elektronik para aktarabildiği, Sözleşmede tanımlı bir veya birden fazla hizmetin tek başına veya ayrı ayrı kullanılabildiği, United Payment ile anlaşmalı olan uygulama, web sitesi ve benzeri kanalları, Sistem Ortağı: United Payment’ın e-para ve Ödeme Hizmetleri’nin ifası veya işlenmesi sırasında iş birliğinde bulunduğu banka veya diğer finansal kurumlar ile e-para ve Ödeme Hizmetleri’nin tamamlanmasında ilgisi bulunan üçüncü kişileri,
TCMB: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nı, Kimlik Doğrulama: Kullanıcının kimliğini belirlemek ve kendinin diğer kişilerden ayırt edilmesini sağlamak amacıyla, Kullanıcının “bildiği”, “sahip olduğu” ve “biyometrik bir karakteristiği olan” unsur sınıflarından işlemin niteliğine göre bu unsurlardan en az ikisinin ya da sadece birinin doğrulanmasıyla gerçekleştirdiği kimlik doğrulama işlemlerini, Tebliğ: Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşlarının Bilgi Sistemlerinin Yönetimine ve Denetimine İlişkin Tebliğ’i, Uzaktan İletişim Aracı: Mektup, katalog, telefon, faks, radyo, televizyon, elektronik posta mesajı, internet, kısa mesaj hizmetleri, mobil uygulamalar gibi fiziksel olarak karşı karşıya gelinmeksizin sözleşme kurulmasına imkân veren her türlü araç veya ortamı,
Ücret ve Komisyonlar: Kullanıcı tarafından United Payment’a yapılacak olan www.unitedpayment.com web adresinde yer alan ücret ve komisyonlar ile bu sözleşmede belirtilen ücret ve komisyon ödemelerini,
Üye İşyeri: Vereceği mal ve/veya hizmet karşılığında United Payment ile yapmış olduğu anlaşma çerçevesinde United Payment’ın ödeme aracını kabul eden ve/veya United Payment tarafından sunulan Hizmetlerden faydalanan gerçek ya da tüzel kişileri,
Yönetmelik: Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmeliği’ni,
Temsilci: United Payment adına ve hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi, ifade etmektedir.

Sözleşme Öncesi Bilgilendirme

Ödeme Hizmetlerine ilişkin çerçeve hükümleri içeren bu Sözleşme imzalanmadan önce, Kullanıcı talep ederse, Sözleşme’nin bir sureti United Payment tarafından kendisine verilebilir ya da Kullanıcı www.unitedpayment.com internet adresinde yayınlanan ilgili Sözleşmeyi kendisi temin edebilir. Sözleşme’nin Kullanıcıya verilmesi veya United Payment internet sitesinde yayımlanması ilgili Yönetmelik madde 42 fıkra 2 kapsamında sözleşme öncesi bilgilendirme yerine geçtiğinden, Taraflar ayrıca bir bilgilendirme yapılmasına gerek kalmaksızın işbu Sözleşmeyi imzaladıkları konusunda anlaşmışlardır.

Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

Sözleşme ile United Payment, Kullanıcıya, Sözleşme’nin onaylanma tarihi itibariyle, Kullanıcı tarafından hizmete ilişkin gerekliliklerin yerine getirilmesi ile United Payment aracılığı ile Kanun’un 12. ve 18. maddeleri uyarınca aşağıda detayları aktarılan hizmeti sunmayı taahhüt etmektedir. Bir tarafta United Payment ile diğer tarafta United Payment tarafından sunulan hizmetleri temin etmek üzere işbu Sözleşmeyi onaylamış ödeme hizmeti Kullanıcısı’nın sürekli ödeme ilişkilerinin, bunlara ilişkin şartların ve koşulların belirlenmesini teminen aşağıda yer verilen hususlarda anlaşmışlardır.

İş bu sözleşmenin konusu, United Payment tarafından Kullanıcıya sunulacak Hizmetlerin kapsamının ve bu hizmetlere ilişkin Tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir. İşbu sözleşme United Payment tarafından sunulan Hizmetlere ilişkin hazırlanan tüm sözleşmeler açısından belirleyici çerçeve sözleşme niteliğindedir. 4.3. Hizmete İlişkin Esaslar
Kullanıcı, United Payment’ın sunmuş olduğu hizmetlerden aşağıda belirtilen şekilde United Payment nezdinde oluşturulacak Elektronik Para/Ödeme Hesabı ve/veya kendisine tahsis edilecek olan Ön Ödemeli Kart ve/veya Dijital Cüzdan, Anonim Kart vs. gibi Ödeme Araçları vasıtasıyla faydalanabilecektir.

United Payment, işbu Sözleşme kapsamında düzenlenen Ödeme Hizmetleri’ni bizzat veya temsilci aracılığı ile vermeye yetkili olup, mevzuatın izin verdiği ölçüde Sözleşme’de yer alan hak ve yetkiler ile United Payment edimleri gerektiğinde temsilci tarafından yerine getirilebilecektir.

Kullanıcı talep ettiği hizmete ilişkin bilgi ve belgeleri, United Payment tarafından belirlenen kanallar aracılığıyla United Payment’a ibraz eder. United Payment, hesap açılışı sırasında müşteriyi tanıma ilkesi çerçevesinde ve Kullanıcının gerçek veya tüzel kişi olmasına bağlı olarak TC Kimlik/Ticaret Sicil No, Uyruğu, Ad Soyadı/Unvan, Adres Bilgisi, Vergi No, İmza Sirküleri, ergin olmayan gerçek kişinin yasal temsilcisinin onayı vb. bilgi ve belgeleri talep etme hakkına sahiptir. United Payment sunulan hizmetin niteliğine ve ilgili mevzuat hükümlerine göre Kullanıcıdan farklı bilgi ve belge talep etme ve bunların iletim kanallarını belirleme hakkını saklı tutar. Kullanıcı’nın bu maddede belirtilen bilgi ve belgeleri United Payment’a ibraz etmesi halinde dahi, United Payment’ın Kullanıcının Hizmeti kullanma talebini reddetme hakkı saklıdır. Kullanıcı, Elektronik Para/Ödeme Hesabı ve/veya kendisine tahsis edilecek olan Ön Ödemeli Kart ve/veya Dijital Cüzdan, Anonim Kart vs. gibi Ödeme Araçlarını dilediği zaman bloke etme ve kapatma hakkına sahiptir.

Kullanıcı, United Payment’a ait sistemde geçerli olan diğer ödeme araçlarını sadece United Payment tarafından yetkilendirilen kanallardan (Temsilciler, internet sitesi, Temsilci Hizmet Noktalarından) temin edecek olup bu ödeme araçlarına United Payment veya Temsilcisine ait internet sitesi, mobil uygulama ve ATM’ler vasıtasıyla yükleme yapabilecektir.

Kullanıcı, karttan harcama yapacağı cihazların orijinal cihazlar olduğuna, işlemin yapıldığı cihazların (Pos Makinası, Banka ATM’si vb. cihazlar) United Payment internet sitesinde ilan edilen Üye İşyerleri/Temsilcilere ait olduğuna dikkat edecektir. Kullanıcı, internetten yapacağı işlemlere ilişkin olarak, web sitesinin güvenli olduğundan emin olmak zorundadır. Kullanıcı tarafından işbu Sözleşme kapsamında United Payment kurumsal web sitesinde (www.unitedpayment.com) belirtilen yöntemler ile Kullanıcılara ait platformlar aracılığıyla/üzerinden Ödeme Hizmeti gerçekleştirilebilmektedir.

Birleşik Ödeme Hizmetlerinin; temini, kapsamı, yöntemleri ve bu yöntemlerle hizmet sunulmasına devam edilmesi, yeni yöntemler eklenmesi veya bazı yöntemlerin kaldırılmasına karar verilmesi münhasıran United Payment’ın takdirindedir.

Kullanıcı, Elektronik Para ihracı talebinde bulunması halinde United Payment, öngördüğü yöntemlerle talep edilen, kredi kartı veya banka hesabı üzerinden iletilen fon tutarı kadar Elektronik Para ihraç edecek ve bu tutarı Kullanıcının Ödeme Aracı’na elektronik para olarak tanımlayacaktır. Kullanıcılar kredi kartı ile yapılacak işlemlerde, kredi kartının hesaba tanımlanması gereğini bildiklerini, bu noktada kredi kartı ile yapılacak işlemlerde, adına hesap açılmış kişi üzerinden MASAK hükümleri çerçevesinde Platform üzerinde işlem tesis edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

Hizmet çerçevesinde gerçekleştirilen her işlem sonrasında işleme ilişkin bilgiler Ödeme Hesabı’nın bağlantılı olduğu mobil uygulama aracılığı ile gösterilir veya kısa mesaj yoluyla Kullanıcı’ya iletilir. Ödeme işlemine özgü referans bilgisi ve Alıcı’ya ilişkin bilgi, Kullanıcının Ödeme Hesabı’nın borçlandırıldığı para birimi veya ödeme emrinde belirtilen para birimi cinsinden ödeme işlemi tutarı, Ödeme İşlemi için Kullanıcı tarafından ödenecek toplam ücret ve ücretlerin dökümü, varsa ödeme işleminde uygulanan döviz kuru bilgisi ve bu döviz kuru kullanılarak hesaplanan ödeme işleminin tutarı, Ödeme Emrinin alındığı veya Kullanıcının hesabının borçlandırıldığı tarihe ilişkin bilgi içeren dekont da ayrıca United Payment tarafından kullanıcıya iletilecektir.

Sözleşme uyarınca aksi Kullanıcı tarafından yazılı olarak belirtilmedikçe, Elektronik Para’nın hak sahibi, Ödeme Hesabı sahibi olarak kabul edilir. Aksi durumlarda kullanıcının United Payment’a bilgi vermesi ve Müşteri Tanıma prosedürü kapsamında gerekli kimlik tespiti ve /veya bilgi temininin tamamlaması United Payment tarafından talep edilebilecektir.

Ön Ödemeli Kart Aktivasyon işlemi esnasında United Payment, Kullanıcıdan Alıcı’nın TCKN, Ad, Soyadı, doğum tarihi ve MASAK kapsamında talep edebilecekleri ve kimlik tespiti bakımından gerekli olan diğer bilgileri talep edebilir ve bu bilgilerin okunabilir ve doğrulanabilir formatta verilmemesi halinde aktivasyon işlemini tamamlamayabilir.

Aktivasyon işlemi yapılmayan Elektronik Para ürünlerinin kayıp, çalıntı veya 3. Kişilerce ele geçirilmesi sorumluluğu tamamen mülkiyeti elinde bulunduran kişiye aittir, United Payment’ın bu durumdaki kayıp ve zarardan herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Elektronik para, aktivasyon işlemi yapılmaksızın paraya çevrilemez, iade edilemez, değiştirilemez. United Payment, kurumsal web sitesinde ilan etmek kaydı ile Elektronik Para’nın fona çevrilmesi, iadesi vb. süreçler için Mevzuat’a uyumlu olarak ek ücretler talep edebilir, bu ücretleri güncelleyebilir. Ancak adına kayıtlı kredi kartı üzerinden iletilen fon karşılığı ihraç edilen elektronik paraya ilişkin işlem yapmak isteyen Kullanıcı ve ona bağlı Alıcı’lar ile Mevzuat’ın izin verdiği çerçevede kimlik tespit ve teyidi yapılmadan elektronik para hesabı oluşturulan Kullanıcılar ile dilekçe ile veya e-posta adresi üzerinden herhangi bir zamanda Elektronik Para’nın kısmen veya tamamen fona çevrilmesi talebinde bulunabilecektir. United Payment, mevzuatta aksi yönde bir hak veya yükümlülüğü bulunmadığı veya şüpheli bir işlem tespiti olmadığı sürece, Kullanıcının bu talebi üzerine United Payment tarafından talep edilecek müşteri adına kayıtlı IBAN numarası dahil tüm bilgilerin United Payment’a eksiksiz olarak iletilmesini ve gerekli olması durumda yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini takiben 7 iş günü içerisinde Kullanıcı tarafından iletilen fona çevirme talebine ilişkin dilekçe bilgilerinin teyidi ile Elektronik Para karşılığı kadar fonun Kullanıcı tarafından iletilen ve Kullanıcı ya da onun müşterileri adına kayıtlı ve/veya Alıcı adına kayıtlı IBAN numaralı hesaba aktarımına ilişkin işlemleri gerçekleştirecektir.

İadelerde, iade yapılacak IBAN bilgisinin hesap sahibine ait olması şartı aranacaktır ve gerekli kontroller United Payment tarafından yapılabilecektir. Kullanıcı, ile paylaşılan işlem ücreti oranında/tutarında bir fona çevirme ücretinin kendisine iletilecek toplam bedelden mahsup edileceğini kabul eder. Kullanıcı tarafından iadesi talep edilen tutarın ve/veya aylık bakiye ve/veya kullanım tutarının yürürlükteki mevzuat ile öngörülen rakamsal sınırların üzerinde olması halinde, iade için kimlik tespiti yaptırması gerekeceğini, aksi halde kendisine bir iade yapılmasının söz konusu olmayacağını kabul eder.

United Payment, kimlik tespiti işlemi tamamlanana kadar Elektronik Para kullandırılma hizmetini geçici süreli kesintiye uğratma hakkına sahiptir. Fona çevirme durumunda Kullanıcının United Payment’a bir borcu olması halinde, söz konusu bedel Kullanıcının Elektronik Para’sından mahsup edilecek ve kalan tutar (varsa) Kullanıcıya iade edilecektir.

Kullanıcı tarafından gerçekleştirilen elektronik para işlemlerinin izi ve müşterinin bakiye durumu başta olmak üzere, Kullanıcının üye olduğu Platform özelindeki elektronik para hesabı ve işlemlerine ilişkin bilgiler gerekli doğrulamaların yapılması ile Platform tarafından görüntülenebilecektir.

Kullanıcı’nın, United Payment tarafından sunulan Ödeme Hizmetleri kapsamında Ödeme İşlemi gerçekleştirilmesi için United Payment’ın ileteceği doğrulama kodunun ilgili alana girilmesi vb. yöntemlerle onay verilmesi ile yetkilendirilmiş kabul edilecektir.

Kullanıcı, Ödeme İşleminin Alıcı tarafından veya Alıcı aracılığıyla başlatıldığı durumlarda, Ödeme Emri’ni United Payment’a ilettikten veya ödeme işleminin gerçekleştirilmesi için onay verdikten sonra Alıcı’nın aksi yönde mutabakatı olmadığı sürece Ödeme Emri’ni geri alamayacağını; Ödemenin belirli bir günde, belirli bir dönemin sonunda veya Kullanıcının ödemeye ilişkin fonları United Payment’ın tasarrufuna bıraktığı günde gerçekleştirilmesinin kararlaştırıldığı hallerde, Ödeme Emri’ni en geç ödeme işleminin gerçekleştirilmesi için kararlaştırılan günden önceki iş gününün sonuna kadar geri alabileceğini kabul eder.

Kullanıcının yukarıda belirtilen şekilde Ödeme Emri’ni geri alması halinde United Payment işlemi EK-3 MALİ HÜKÜMLER kapsamında ücretlendirecektir.

Sözleşmenin akdedilmesinden sonraki bir tarihte United Payment’ın anlaşma yaptığı yeni işyerleri bakımından tek bileşenli kimlik doğrulama ile işlem yapılabilmesi, ancak Kullanıcının iki bileşenli kimlik doğrulama suretiyle bu yönde rızasının alınması ile mümkündür.

United Payment, Kullanıcı tarafından Hizmet kapsamında gerçekleştirilecek işlemler (dolum/harcama talimatı) için kullanılan kart, cep telefonu, şifre ve benzeri kişiye özel araçlar (Ödeme Aracı) için limit belirleyebilir, belirlemiş olduğu limitleri değiştirebilir, iptal edebilir. Kullanıcı, United Payment veya ilgili mevzuat tarafından belirlenen işlem limiti kuralları ile United Payment tarafından herhangi bir değişiklik yapılana kadar- bağlı olduğunu, bu limit üzerinde işlem gerçekleştiremeyeceğini kabul eder. United Payment, herhangi bir zamanda sözleşmede belirlenen yöntem ve sürelere uygun şekilde www.unitedpayment.com adresinden bildirim yaparak işlem limitlerini güncelleyebilecektir.

İşbu Sözleşme kapsamında yapılacak tek seferlik işlemlerin ve aylık toplamda yapılan işlemlerin işlem limiti United Payment tarafından belirlenecek olup, United Payment, Sözleşme’de belirlenen yöntem ve sürelere uygun şekilde bildirim yaparak limitleri herhangi bir zamanda yenilenebilecektir. Kullanıcı, United Payment tarafından belirlenen İşlem Limiti üzerinde işlem gerçekleştiremeyeceğini kabul eder. Hizmetlere ilişkin limitler www.unitedpayment.com linkinde yer almakta olup, kimlik teyidi yapılmamış Kullanıcılar için limitler MASAK Mevzuatında belirtildiği şekildedir. Kullanıcı, United Payment tarafından belirlenen limitlerin dışında işlem gerçekleştirmeyeceğini kabul eder.

İşlem limitlerinin mevzuat kapsamında belirtilen tutarları aşması durumunda, Kullanıcının United Payment’ın belirlediği noktalara bizzat ya da temsilcileri (vekil, yasal temsilci, veli, vasi vb.) vasıtasıyla başvuru yapması ve işbu sözleşmeyi ve eklerini bizzat imzalaması veya mevzuatın izin verdiği şekilde uzaktan iletişim araçları ile onaylaması gerekmektedir.

Sözleşme kapsamında United Payment, Kullanıcı tarafından kendisine doğru bir şekilde ve Yönetmelik’in 67/1 maddesi uyarınca iletilen bedellerin Alıcı veya Alıcı’nın Ödeme Hizmeti Sağlayıcısına, ilgili taraf ile akdetmiş bulunduğu sözleşme kapsamında belirtilen süreler içerisinde ve herhangi bir şüpheli işlem olmaması halinde aktarılmasından sorumludur. United Payment bu sorumluluğunu yerine getirmediği takdirde ödeme işleminin gerçekleşmemiş veya hatalı gerçekleşmiş kısmını gecikmeden Kullanıcıya iade edecektir. Bu kapsamda Kullanıcının herhangi bir faiz veya ücret ödemesinin söz konusu olması halinde, ilgili tutarlardan United Payment sorumlu olacaktır.

Kullanıcı, United Payment nezdinde oluşturulacak Ödeme Hesabı’na gerekse hesabın ilintili olduğu Ödeme Aracı’na ve Hassas Ödeme Verilerine 3. kişilerin erişmesine hiçbir şekilde izin vermeyecek, bunların güvenliğini sağlamaktan bizzat sorumlu olacaktır. Kullanıcı ayrıca, Ödeme Hesabı’na ilişkin kullanıcı adı ve şifresi gibi bilgileri hiçbir şekilde 3. kişilere açıklamayacağını, kullandırmayacağını ve bu bilgileri kendisine verilme amacı dışında kullanmayacağını kabul eder.

Kullanıcı, United Payment’ın herhangi bir kusuru veya ihmali olmaksızın yetkisi olmayan kişiler tarafından gerek Ödeme Aracı’nın gerek Hassas Ödeme Verileri’nin gerekse kullanıcı adı ve şifrenin kullanılması ve/veya verilen amaç dışında kullanımı nedeniyle ortaya çıkabilecek zararlardan sorumludur. Kullanıcı, yetkilendirmediği veya hatalı gerçekleştirilmiş ödeme işlemini öğrendiği andan itibaren United Payment’a gecikmeksizin bildirmek suretiyle işlemin düzeltilmesini isteyebilir. Düzeltme talebi, her halükârda ödeme işleminin gerçekleştirilmesinden itibaren 13 (onüç) ay içinde yapılır.

Anonim kartlara ilişkin olarak; ödeme aracının kullanıma kapatılamadığı veya sonraki kullanımların engellenemediği hallerde, ödeme aracının kaybolması, çalınması veya Hasas Kullanıcı Verilerinin iradesi dışında kullanılması durumunda Kullanıcı tarafından bildirim yapılsa bile, Yönetmelik’in 53’üncü maddenin dördüncü fıkrası, 54’üncü maddenin beşinci fıkrası başta olmak üzere Yönetmeliğin ilgili hükümleri açısından United Payment’ın hiçbir yükümlülüğü ve sorumluluğu bulunmamaktadır. Bildirimin yapılabilmesi için United Payment’ın tedbir almamış olması, bildirimin United Payment Müşteri Hizmetleri hattına yapılamaması, United Payment, ödeme hesabını donduramaması ya da ödeme aracını kullanıma kapatamaması halleri dışında ödeme aracının kullanılmasından doğan zararlar başta olmak üzere her türlü sorumluluk tümüyle Kullanıcıya aittir.

Kişiselleştirilmemiş ödeme araçlarında/kartlarında veya ödeme aracının özellikleri nedeniyle ortaya çıkan diğer sebeplerle, United Payment’ın ödeme işleminde yetkilendirilmiş olduğunu ispat edememesi halinde; ödeme işlemini onaylamadığını, işlemin doğru bir şekilde kaydedilmediğini ve hesaplara işlenmediğini ispat yükü Kullanıcıya ait olacağı gibi, ayrıca Yönetmeliğin 54’üncü maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları da uygulanmayacak, böylelikle söz konusu fıkralara ilişkin United Payment’ın herhangi bir yükümlülüğü ve sorumluluğu bulunmayıp, her türlü yükümlülük ve sorumluluk tümüyle Kullanıcıya ait olacaktır.

Kişiselleştirilmemiş ödeme araçlarının/kartlarının kaybolması veya çalınması halinde sorumluluk Yönetmelik 54’üncü madde 4. ve 6. fıkra saklı kalmak kaydı ile Kullanıcıya aittir. Bu kartların/ödeme araçlarının başkaları tarafından kullanılabilir ve dolum yaptırılabilir olduğu Kullanıcı tarafından kabul edilmiştir. Anonim kartlar için kara listeye alma, Anonim Kart bakiyeside bulunan tutarın iadesi vb. işlemler yapılmayacaktır ancak şüpheli işlemlerde kartın doğrudan kapatılması mümkündür. Kişisel kartların kaybolması veya çalınması halinde, kart kullanıma kapatılır. Bildirimi yapılmayan durumlarda kartların sorumluluğu kart sahibine aittir.

Kullanıcı ödeme araçlarını/kartını çalınma ve kayba karşı koruyacak, Hassas Kullanıcı Verisini başkasına vermeyecek ve kullandırmayacak, başkasına ait kartı kullanmayacaktır. Bu tür durumlardan ve sonuçlardan Yönetmelik 54’üncü madde 4. ve 6. fıkra saklı kalmak kaydı ile United Payment herhangi bir şekilde sorumlu tutulamaz. Kullanıcı bulduğu kartları United Payment iletişim noktalarına, üye işyerlerine, temsilcilerine teslim edecek ve müşteri hizmetleri hattına bildirecektir.

United Payment, önceden bildirim yapmak şartıyla teknolojik gerekliliklerle tedavüldeki kartların son geçerlilik tarihine ilişkin düzenlemeler yapabilir.

United Payment tarafından sağlanan bir kartın üzerinde kart ve/veya barkod numarası bulunmaması veya kart ve/veya barkod okunamayacak şekilde silinmiş olması durumunda Kullanıcı bedelini ödeyerek yeni bir kart temin edebilecektir. Kullanıcı, kartının üzerinde kalan elektronik parayı karta sahip olduğu ve herhangi bir şüpheli işlem tespiti olmadığı sürece yeni kartına aktarabilecektir.

Birleşik Ödeme Hizmetleri’nin kullanılabileceği mecralar Mevzuat uyarınca münhasıran United Payment tarafından belirlenmektedir.

United Payment bu mecraları dilediği zamanda değiştirebilecektir. Kullanıcı, bu kapsamda United Payment’tan herhangi bir talep hakkı olmayacağını kabul eder.

Temin edilen mal veya hizmetler ile bunların iadesine ilişkin olarak ilgili mal veya hizmetin sağlayıcısı konumundaki Alıcı tarafından öngörülen kurallar geçerli olacaktır.

Kullanıcı, Alıcı ile arasında çıkabilecek her türlü ihtilafta United Payment’ın taraf olmadığını ayrıca kabul eder. Kullanıcı, mal veya hizmete ilişkin ayıplı mal iddiası, temin veya teslim vb. her türlü yasal ve sözleşmesel taleplerini doğrudan Alıcı’ya iletecek olup bu kapsamda United Payment’tan herhangi bir talepte bulunamayacağını bilmekte ve kabul etmektedir.

Mal veya hizmetin yasalara ve ahlaka uygun olmasını ve eksiksiz olarak temin veya teslim edilmesini sağlamak ilgili mal veya hizmetin sağlayıcısının yükümlülüğündedir. Kullanıcı, mal veya hizmetin sağlayıcısı ile arasında çıkabilecek her türlü ihtilafta United Payment’ın taraf olmadığını; burada sayılanlarla sınırlı olmaksızın, işleme itiraz etmesi, mal veya hizmeti iade talep etmesi, ayıplı mal veya hizmet iddiasında bulunması dâhil Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Borçlar Kanunu ve ilgili mevzuata dayanan taleplerini doğrudan ilgili mal veya hizmetin sağlayıcısına ileteceğini, bu kapsamda doğacak talep, itiraz, soru, sorun, şikayet ve benzeri hallerde United Payment’ın herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kullanıcı tarafından satın alımı gerçekleştirilen mal ve/veya hizmetlere ilişkin faturayı/fişi doğrudan mal ve/veya hizmeti temin eden Alıcı kesecek olup, Kullanıcı bu kapsamda United Payment’ın Birleşik Ödeme’nin herhangi bir sorumluluğunun söz konusu olmadığını kabul eder.

Kullanıcı; yükleme yaptığı bir kartın/dijital cüzdanın kendisine ait olduğunu kontrol etmekle yükümlüdür. Kullanıcı, para transferi yapmak istediği takdirde para transferinin yapılmak istendiği hesaba/karta ilişkin bilgileri kontrol etmekle yükümlüdür.

Kullanıcı, yetkilendirmediği veya hatalı gerçekleştirilmiş ödeme işlemini öğrendiği andan itibaren United Payment’a gecikmeksizin bildirmek suretiyle işlemin düzeltilmesini isteyebilir. Düzeltme talebi, her halükârda ödeme işleminin gerçekleştirilmesinden itibaren 13 (onüç) ay içinde yapılır. Bu madde kapsamındaki bildirimlerin yazılı olarak veya uzaktan iletişim aracı ile yapılması ve bildirimlere ilişkin kayıtların United Payment tarafından saklanması esastır.

Kullanıcı, hatalı ve yetkisiz işlemleri derhal United Payment’a bildirmekle yükümlüdür.

Gerek Alıcı ve/veya Alıcı’nın Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı, gerekse United Payment yetkisiz işlemin varlığına (herhangi bir Ödeme Aracı’nı kullanan kişinin o yetkili kişi olmadığı veya işlemi gerçekleştirmek için bilgileri bulunan kişi olmadığına) ilişkin haklı bir kanaati oluşursa United Payment; Kullanıcının yetkilendirmelerini inceleyerek hileli işlem şüphesi halinde ödemeyi kabul etmeme, Kullanıcı’nın hesabını/kartını geçici olarak bloke etme veya hesabı/kartı tamamen kapatma hakkına sahiptir.

Kullanıcı tarafından Elektronik Para kullanılarak gerçekleştirilen işlemlere ilişkin olarak işbu Sözleşme kapsamında belirtilen şekilde bir geri ödeme veya iade söz konusu olması halinde, Kullanıcı, ilgili geri ödemenin veya iadenin Elektronik Para cinsinden yapılacağını kabul eder. Kullanıcının kredi kartıyla yaptığı ödemeler yine Kullanıcının aynı kredi kartına iade edilir. Ödeme hizmetleri ile alakalı fonun, bilişim veya elektronik haberleşme işletmecisinin düzenlediği faturaya yansıtılması suretiyle ödendiği durumlarda ise, bu fon geri çekilmek istendiğinde ancak faturaya yansıtılarak çekilebilir. Geri ödemeden önce kredi kartının veya hattın iptal edilmiş olduğu durumlarda, fonun geri ödenmesi fon yatıranın adına açılmış bir ödeme hesabına da yapılabilir.

Kart hamilleri, yapacakları kayıp ya da çalıntı bildiriminden önceki yirmi dört saat içinde kartları ile gerçekleştirilen hukuka aykırı kullanımdan doğan zararlardan 250 TL’ye kadar sınırlı olmak üzere sorumludur. Hatalı ve yetkisiz işlem sebebiyle Alıcı ve/veya Alıcı’nın Ödeme Hizmeti Sağlayıcısından bedelin geri alınması halinde United Payment işlemden doğan zararına ilişkin tutar, tespit ve ispat edilmiş olmadıkça ilgili bedelden mahsup edilemeyecektir.

Kullanıcı, ilgili ödeme işleminin gerçekleştirildiği tarihten itibaren 2 (iki) ay içinde, Alıcı tarafından yetkilendirilmiş veya Alıcı aracılığıyla başlatılan ödeme işleminde yetkilendirme sırasında ödeme işlemine ilişkin tutarın tam olarak belirtilmemesi ve gerçekleşen ödeme işlemi tutarının, harcama geçmişi, sözleşme şartları ve ilgili diğer hususlar dikkate alınarak öngörülen tutarı aşması halinde, ilgili mal veya hizmetin 6502 Sayılı Tüketici Kanunu kapsamında tüketilmemiş olması kaydı ile ödeme işlemi tutarı kadar geri ödeme yapılmasını talep edebilir. Doğrudan borçlandırma yoluyla yapılan ödeme işlemlerinde de bu maddede sayılan koşullar oluşmasa dahi geri ödeme talebinde bulunabilir.

Kullanıcı, Sözleşme uyarınca yaptığı bildirimden sonra gerçekleşen yetkilendirmediği ödeme işlemlerinden sorumlu olmayacaktır. Bununla birlikte, Kullanıcı, Ödeme Aracı’nı hileli kullanması Hassas Ödeme Verilerine ilişkin işbu Sözleşmede gösterilen yükümlülüklerini kasten veya ağır ihmalle yerine getirmemesi, Şifre, kart bilgisi, kullanıcıya özel bilgiler gibi hassas verileri 3. Kişilerle paylaşması, bu bilgilerin güvenliğini sağlayamaması durumlarında yetkilendirilmemiş işlemden doğan zararın tamamından sorumlu olacaktır.

Kullanıcının yetkilendirmediği veya hatalı işleme dayalı düzeltme talebi United Payment tarafından mümkün olan en kısa süre içerisinde yerine getirilir. Yetkilendirilmemiş veya hatalı gerçekleşmiş ödeme işlemi ile ilgili olarak, gönderenin ödeme aracını hileli kullanması veya Yönetmelik’in 53. Maddesindeki yükümlülüklerini yerine getirmediğine ilişkin kuvvetli şüphe bulunması durumunda, United Payment işleme ilişkin düzeltme yapmadan önce, makul bir süreyle sınırlı olmak üzere, araştırma yapma hakkına sahiptir. Kullanıcının gönderen ve Kullanıcı tarafından ödeme işleminin yetkilendirilmeksizin ya da hatalı olarak gerçekleştiğinin ispatı durumunda, United Payment tarafından bu ödeme işlemine ilişkin tutarı derhal Kullanıcıya iade etmek veya borçlandırılan ödeme hesabını eski durumuna getirmekle yükümlüdür. United Payment tarafından yapılan araştırma neticesinde olumsuz istihbarat edinilmesi veya şüpheli işlem varlığı tespiti söz konusu olduğu takdirde United Payment’ın iade işlemini bekletme hakkı saklıdır.

Kullanıcı, ödeme hizmetlerine ilişkin işlemlerinde başkalarından yardım almayacaktır, işlem yaptığı ATM, pos cihazı, e-ticaret siteleri ve diğer online mecralarda (para giriş haznesinde, kart okutma yuvasında, kart çıkış yerinde, web sitelerinde vb.) şüphe uyandıracak bir durum (özel olarak yerleştirilmiş bir aparat, zararlı yazılım şüphesi, siber saldırı vb.) söz konusu olduğunda işlem yapmayacak , derhal United Payment’a bilgi verecek, ATM’lerde kart okutma yuvasında şüpheli durumla karşılaşılırsa derhal güvenlik görevlilerine haber verecek ve/veya United Payment Müşteri Hizmetlerini arayacaktır. Kullanıcı, işbu maddede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmediği takdirde ortaya çıkan doğrudan ve dolaylı tüm zarardan kendisi sorumlu olacaktır.

Kullanıcı kartını katlamayacak, kıvırmayacak, bükmeyecek, kesmeyecek, delmeyecek, üzerindeki seri numarası ve diğer bilgileri silmeyecek, kartına fiziksel veya elektronik olarak herhangi bir şekilde müdahale etmeyecek, müdahale edilmesine müsaade etmeyecektir veya başka bir suretle tahrip etmeyecektir. Bu ve benzeri bir işleme maruz kalmış veya seri numarası vb. bilgileri okunmayan kartlar geri alınmaz, değiştirilmez ve tamir edilemez. Ancak kartta bulunan bakiye, bedelini ödeyerek satın aldığı diğer karta sözleşme koşulları çerçevesinde aktarılabilir veya içerisindeki bakiye havale veya EFT ile iade edilebilir. Kartın geri dönülmez bir şekilde veya içindeki paranın ve diğer bilgilerin kurtarılamayacağı şekilde hasarlandığında Kullanıcı para iadesi talebinde bulunamaz ve bu konuda bir hak iddia edemez.

Kullanıcı, United Payment, ödeme hizmetleri ve Ön Ödemeli Kart ve/veya Dijital Cüzdan ile ilgili tüm hizmetlerden yararlanabilmek için www.unitedpayment.com adresi veya United Payment’ın sağladığı API’ler üzerinden T.C. Kimlik numarası, isim, soy isim, uyruk bilgisi, doğum tarihi, GSM numarası, e-posta adresi ve diğer adres bilgileri ve United Payment tarafından talep edilebilecek diğer bilgilerle üye olmalı, kartını kaydetmeli ve kartını kişiselleştirmelidir. Bu aşamada United Payment, kart sahibinin verdiği bilgilerin doğru olduğunu kabul eder ve yanlış bilgilerin verilmesinden doğabilecek her türlü hukuki sorumluluklar Kullanıcıya ait olacaktır.

Kullanıcı, United Payment Müşteri Hizmetlerine şahsen başvurduğunda, talep ve şikâyetlerini Adı, Soyadı, T.C. Kimlik Numarası, İletişim Adres ve Telefon bilgileri, United Payment tarafından talep edilebilecek diğer bilgileri ve gerektiğinde IBAN bilgilerini verecektir, aksi takdirde işlem yapılmayacaktır.

Satın alınmış ve en az bir kez kullanılmış kartlar iade alınmaz, yenisi ile değiştirilmez.

Kişiselleştirilmiş kartların kullanım süresi dolduğu halde veya kullanım süresi dolmaksızın kart sahibi dışında üçüncü şahıslarca kullanılmaya teşebbüs edildiğinde; bu durumun üye işyeri yetkilisi/personeli veya denetime yetkili kişiler tarafından ya da teknik inceleme sonucu tespiti halinde, bahsi geçen görevlilerce söz konusu karta el konulur ve kart kullanıma kapatılarak iptal edilir. Karta el konulamaması halinde de usulsüz kullanımı tespit edilen kart, kullanıma kapatılır. Kartına el konulan kullanıcıların kartını tekrar kullanmak için başvuruda bulunduklarında ilgi mevzuat ve düzenlemeler uyarınca ve/veya United Payment iş ortakları tarafından başvuru için belirlenen ücreti ödedikleri takdirde kendilerine yeni bir kişiselleştirilmiş kart verilir. Bu kişiler ayrıca söz konusu kullanımdan dolayı alıcıların uğradığı zararı tazmin etmekle yükümlüdür.

Elektronik Paranın son kullanma tarihi dolum veya son işlem (Dolum/Harcama) tarihinden itibaren bir yıldan az olmamak üzere United Payment’ın münhasır taktir yetkisine bağlı olarak belirlenebilir. Son kullanma tarihinin belirlenmesi halinde, son kullanma tarihi dolan söz konusu fonlar, elektronik para olma hükmünü kaybeder. Elektronik Para olma hükmünü kaybeden fonlar için 6493 sayılı Kanun ve Türk Borçlar Kanunu’nun genel hükümleri uygulanır.

Son işlem (yükleme veya harcama) tarihinden itibaren 10 yıl süreyle herhangi bir işlem yapmayan Kullanıcıların kartları kullanıma kapatılacaktır. Bu kartlardan geriye dönük dönemsel, kartın bakiyesini aşmayacak şekilde ve müşteriyi 1 (bir) ay öncesinde bilgilendirerek işlem ücreti tahsil edilebilir. Takip eden aylar içinde kart bakiyesi sıfır olana kadar aylık işlem ücreti kesilmeye devam edecektir. Bu süre içinde karttaki kesintiye uğramamış bakiye kart kullanıcısının talebi halinde kendisine iade edilecektir.

Kullanıcı, herhangi bir zamanda elektronik paranın kısmen veya tamamen geri ödenmesi (fona çevrilmesi) talebinde bulunabilecektir. United Payment, yürürlükte bulunan mevzuat uyarınca veya şüpheli işlem veya olumsuz istihbarat olması halinde ve aksi yönde bir hak veya yükümlülüğü bulunmadığı sürece, Kullanıcının bu talebi üzerine elektronik para karşılığı kadar fonun geri ödenmesine ilişkin işlemleri hizmet bedeli karşılığında gerçekleştirecektir. Kullanıcının United Payment veya Alıcı’ya ödemekle yükümlü olduğu bir bedel varsa, öncelikle bu bedel ödenecek, geri ödeme işlemi sonrasında gerçekleştirilecektir. Kartı ibraz edemeyen Kullanıcıya iade yapılmayacaktır.

Kullanıcıdan fazla tahsilat yapılması ve Kullanıcının, United Payment Müşteri Hizmetleri’ne ve/veya United Payment tarafından belirlenen muhataba başvurması durumunda fazla tahsil edilen miktar Kullanıcıya iade edilir. United Payment, Alıcı veya Alıcı’nın Ödeme Hizmeti Sağlayıcısına sadece Kullanıcıdan tahsil edilebilen ve işbu Sözleşme, ilgili mevzuat hükümleri ile kural ve uygulamalar doğrultusunda Kullanıcıya iade edilmeyen tutarların aktarımından sorumludur.

Kullanıcı, Alıcı ve/veya Alıcı’nın Ödeme Hizmeti Sağlayıcısının herhangi bir nedenle Kullanıcıdan tahsil edilemeyen tutarlara ilişkin doğrudan kendisinden talepte bulunabileceğini ve bu kapsamda United Payment’ın herhangi bir sorumluluğunun söz konusu olmayacağını kabul eder.

United Payment’ın Kullanıcılara sunduğu hizmetler, Türk Lirası (TL) üzerinden gerçekleştirilir. Birleşik Ödeme Hizmetin kapsamı ve işlemlerin gerçekleştireceği para birimi ile ilgili değişiklik yapma hakkına sahip olup Hizmet ilgili Mevzuat hükümleri izin verdiği sürece Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan tüm para birimleri ile gerçekleştirilebilir. Hizmetin TL’den farklı bir para biriminde gerçekleştirilmesi halinde uygulanacak döviz kuru Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası günlük satış kuru ile serbest piyasada geçerli olan satış kurları dikkate alınarak hesaplanır ve Kullanıcı, bu yönteme göre belirlenecek döviz kurundaki değişikliklerin derhal geçerli olacağını kabul eder.

United Payment, Kullanıcıların United Payment’ın sağladığı mobil uygulamalara ve web-sitesine erişim imkânını tanıyan Kimlik Tanımlayıcıların teyidini sağlayacak ve giriş yapılacak yöntemleri belirleyip geliştirecektir.

Kullanıcı Ödeme Emrinin gerçekleştirilmesi için: Alıcı, ödeme yöntemi, Ödeme İşleminin tutarı, para birimi, işlem açıklaması ve hizmetin niteliğine göre talep edilecek diğer bilgileri United Payment’a iletmek zorundadır.

United Payment tarafından sağlanan kartın ödeme aracı olarak kullanıldığı işlemlerde kartın validatör, pos vb. cihazlara okutulması ile Ödeme Emri (Harcama Talimatı ve Onayı) verilmiş olur. Diğer ödeme hizmetleri için ise; Kullanıcı, Ödeme İşleminin başlaması ve tamamlanmasına ilişkin olarak, United Payment’a United Payment’ın sunduğu sistem üzerinden onay verir. Ödeme İşlemi, Kullanıcı tarafından Ödeme İşleminin gerçekleştirilmesi için United Payment’ın ileteceği doğrulama kodunun ilgili alana girilmesi vb. yöntemlerle onay verilmesi ile yetkilendirilmiş kabul edilecektir. Ödeme İşlemine ilişkin onay, kararlaştırılan yönteme uygun olarak Ödeme İşlemi öncesinde verilebileceği gibi sonrasında da verilebilir. Kararlaştırılan yönteme uygun olarak onaylanmamış Ödeme İşlemi yetkilendirilmemiş sayılır.

Ödeme Emri, Gönderen sıfatını haiz Kullanıcı bakımından United Payment’a ulaştıktan sonra geri alınamaz.

Kullanıcı; Ödeme İşleminin Alıcı tarafından veya Alıcı aracılığıyla başlatıldığı durumlarda, Ödeme Emrini United Payment’a ilettikten veya Ödeme İşleminin gerçekleştirilmesi için onay verdikten sonra Alıcı’nın aksi yönde mutabakatı olmadığı sürece Ödeme Emrini geri alamayacağını, Doğrudan Borçlandırma İşlemi kullanılarak yapılan Ödeme İşleminde, Ödeme Emrini en geç Ödeme İşleminin gerçekleştirilmesi için kararlaştırılan günden önceki iş gününün sonuna kadar geri alabileceğini, Ödemenin belirli bir günde, belirli bir dönemin sonunda veya Kullanıcının ödemeye ilişkin fonları United Payment tasarrufuna bıraktığı günde gerçekleştirilmesinin kararlaştırıldığı hallerde Ödeme Emrini en geç Ödeme İşleminin gerçekleştirilmesi için kararlaştırılan günden önceki iş gününün sonuna kadar geri alabileceğini, Kullanıcının yukarıda belirtilen şekilde Ödeme Emrini geri alması halinde United Payment web sitesinde (www.unitedpayment.com) belirtilen şekilde ücretlendirileceğini kabul eder.

Ödeme Emrinin Gönderen sıfatına haiz Kullanıcı bakımından United Payment’a ulaştığı an, Ödeme Emrinin alındığı andır. Ödeme Emrinin Gönderen sıfatına haiz Kullanıcı bakımından United Payment’a iş günü dışında ulaştığı anlarda, Ödeme Emri, izleyen ilk iş günü alınmış sayılır. Kullanıcı, Ödeme Emrinin EFT işlemi olduğu durumlarda iş günü içinde en geç saat 16:00’ya kadar United Payment’a ulaştırabilir. Bu saatten sonra, United Payment tarafından alınan Ödeme Emri, ertesi iş günü United Payment’a ulaşır ve Ödeme Emrinin alındığı an sayılır.

Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

United Payment’ın Hak ve Yükümlülükleri:

United Payment, Sözleşme kurulmasından önce Yönetmelik uyarınca risk değerlendirmesi yapmakla yükümlüdür. United Payment risk değerlendirmesi neticesinde işbu Sözleşme’nin tarafların eş zamanlı fiziksel varlığında kurulmasına tek başına karar vermeye yetkilidir. Sözleşmenin görüntülü görüşme ile kurulduğu hallerde Kullanıcı tarafından sunulan belgenin geçerliliği hususunda ya da United Payment’ın dolandırıcılık veya sahtecilik teşkil edebilecek eylemlerden şüphe etmesi durumunda veya olumsuz istihbarat bulunması halinde sözleşme kurulmadan önce derhal görüşmeyi sonlandırmaya yetkilidir. Böyle bir gerekçe ile United Payment tarafından Kullanıcı ile görüşmenin sona erdirilmiş olması halinde United Payment bu kişi ile sözleşme ilişkisi kurulması amacıyla yeniden görüntülü görüşme yapmayı reddetme hakkına sahiptir.

Sözleşme’nin kurulmasının ve Sözleşme süresince Ödeme İşleminin Mevzuata, Ödeme İşlemlerine dair genel kurallara aykırı olması, işlemin taraflarına ve işlemin gerçekliğine ilişkin şüphe bulunması halinde işlemi geçici bloke etme veya reddetme hakkına sahip olacaktır.

United Payment, Ödeme Aracı’nın hileli veya yetkisiz kullanımı şüphesini doğuran durumlarda Kullanıcıya sunduğu Hizmeti geçici bloke etme veya hesabı tamamen kapatma hakkına sahiptir. United Payment, gerekli görmesi halinde Ödeme Aracı’nı kullanıma kapatabilecektir. Bu durumda United Payment Mevzuatta bilgi verilmesini engelleyici düzenlemeler bulunması, düşük değerli ödeme işlemleri ile düşük değerli ödeme aracı ve elektronik para için ayrıcalık hükümleri veya güvenliği tehdit edici objektif nedenlerin varlığı dışında Kişiselleştirilmiş kart Kullanıcısını bilgilendirecek ve blokeye alınma sebebi ortadan kalktığında hizmetleri ve Ödeme Aracı’nı yeniden kullanımına sunma hakkına sahiptir. United Payment ayrıca Kullanıcının işbu Sözleşmeye aykırılığı durumunda da aykırılık giderilene kadar Hizmeti bloke edebilecektir.

United Payment, yetkisiz kişilerin bilgi sistemlerine erişimlerinin engellenmesini sağlamak adına United Payment Sistemi’ni şifreleme algoritmaları dahil en güncel teknik bilgiye karşılık gelen yüksek güvenlik standartları ile donatmak, TCMB tarafından Tebliğlerde istenen önlemleri almak ve bağlayıcı hükümlerde belirtilen hususları sağlamak için çaba gösterecektir.

United Payment’ın, United Payment Sistemi’nin düzgün olarak çalışması veya geliştirilmesi için sistemi geçici olarak durdurma veya sınırlandırma hakkı saklıdır. United Payment, üçüncü taraf yazılımları ve hizmetlerinden kaynaklanan sorunlar nedeniyle (internet, elektrik kesintisi vb. Altyapı sorunları dahil) Hizmetin zamanında gerçekleşmemesinden sorumlu değildir.

United Payment, ürün ve hizmetler ile yapılacak işlemlerden alınacak ücretleri, ilgili mevzuatta yer alan değişikliklere ve/veya idari mercilerce alınacak kararlara uygun ve tek taraflı olarak değiştirebilir.

United Payment, Sözleşme kapsamında tahsil edilen tutarlara faiz işletmeyecek yahut mal veya hizmet alımından kaynaklanan ödeme işleminin gerçekleştirilmesi amacıyla herhangi bir ödeme hesabına bağlı Ödeme Aracı ihracında bulunmayacak, kredi verme, taksitlendirme, tahsil edilemeyen tutarlara ilişkin ödeme veya ödeme garantisi verme yahut bu anlama gelecek faaliyetler gerçekleştirmeyecektir.

United Payment, Elektronik Para karşılığında alınan fona faiz işletmeyecek, Müşteri’ye fonun miktarına veya tutulduğu süreye bağlı menfaat sağlamayacaktır. Kullanıcı, United Payment’tan bu kapsamda bir talepte bulunamayacağını kabul ve beyan eder.

United Payment, işbu sözleşme kapsamında sadece Kullanıcının yukarıda belirtilen şekilde aktarımına onay verdiği, Kullanıcıdan tahsil edilebilen ve United Payment’ın tabi olduğu yükümlülükler gereği Kullanıcıya iadesi gerekmeyen tutarların aktarımından sorumludur. United Payment’ın Kanun uyarınca tahsil edilen tutarlara faiz işletmesi, mal veya hizmet alımından kaynaklanan ödeme işleminin gerçekleştirilmesi amacıyla Ödeme Hesabı’na bağlı Ödeme Aracı ihracında bulunması, kredi vermesi, taksitlendirme yapması, ödeme garantisi vermesi, Elektronik Para karşılığında alınan fona faiz işletmesi veya Kullanıcıya fonun miktarına veya tutulduğu süreye bağlı menfaat sağlaması söz konusu olmayıp; Kullanıcı United Payment’tan bu kapsamda bir talebi olmayacağını kabul ve beyan eder.

İşbu sözleşme kapsamında sağlanan Hizmet aracılığı ile temin edilen mal ve hizmetlere ilişkin ücretler ve bu ücretlerin tahsilatına ilişkin koşullar ilgili mal ve/veya hizmetin sağlayıcısı konumundaki Alıcı tarafından belirlenmekte olup Kullanıcı bu hususta United Payment’ın herhangi bir yetki veya sorumluluğunun söz konusu olmadığını, United Payment’ın Fatura Ödemesine aracılık ettiği hizmetler bakımından anlaşmalı fatura üreten kurumların sistem ve politikalarına bağlı olarak ortaya çıkacak gecikme ve aksaklık hallerinden United Payment’ın sorumlu olmadığını kabul eder.

İşbu Sözleşme kapsamında yapılacak tek seferlik işlemlerin ve aylık toplamda yapılan işlemlerin işlem limiti United Payment tarafından belirlenecek olup, herhangi bir zamanda yenilenebilecektir. Birleşik Ödeme Hizmetlerine ilişkin limitler (www.unitedpayment.com) linkinde yer almakta olup kimlik teyidi yapılmamış kullanıcılar için limitler MASAK Mevzuatında belirtildiği şekildedir. Kullanıcı, United Payment tarafından belirlenen limitlerin dışında işlem gerçekleştirmeyeceğini kabul eder.

United Paymentsadece varsa ödeme hesabı ve/veya ödeme aracındaki fon tutarına ilişkin bilgileri sağlamakla yükümlü olup Kullanıcının bunun dışında ek bilgi, daha sık bilgilendirme veya bilgilerin işbu sözleşmede öngörülenden farklı yöntemlerle iletilmesini talep etmesi ve United Payment’ın bu bilgileri sağlaması halinde Kullanıcı Ücret Bilgilendirme Formunda yazılı ücretleri ödemeyi kabul etmiştir. Bildirimlerin Kullanıcıya ayrıca düzenli olarak gönderilmesi, Kullanıcının bu bilgileri işlem anında öğrenmiş olduğu sonucunu ortadan kaldırmaz ve bu işlemin sonuçları işlemin gerçekleşmesinden itibaren doğmaya başlar.

United Payment işbu sözleşme ve sözleşme eklerini tek taraflı olarak ön bildirimde bulunmaksızın değiştirme, güncelleme hakkı saklıdır. United Payment, Kullanıcıya ilgili değişikliğin yürürlüğe girmesinden 30 (Otuz) gün öncesinde değişikliğin kapsamı, yürürlük tarihi ve Kullanıcının sözleşmeyi fesih hakkına ilişkin bilgileri içeren bir bildirim yapılacaktır. Bu durumda Kullanıcı, sözleşmeyi feshedebilecektir. 30 (Otuz) günlük süre içinde Kullanıcının fesih bildiriminde bulunmaması halinde, Kullanıcı ilgili değişikliği kabul edilmiş sayılacaktır. Bu durumda Kullanıcı, United Payment’tan herhangi bir talep hakkı olmayacağını kabul eder. Mevzuat kapsamında gereken herhangi bir değişiklik için ilgili Mevzuatta 30 (otuz) günden daha kısa süre verilmesi halinde bu husus da Kullanıcıya iletilecek; bildirimde belirtilecek ve işbu maddede belirtilen süre yerine Mevzuatın öngördüğü süre uygulanacaktır.

United Payment, olağanüstü veya beklenmeyen durumlar sebebiyle meydana gelebilecek kesintiler için Mevzuat hükümleri ve sair tüm Mevzuatın emrettiği kurallara uygun olarak gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.

United Payment, Hassas Ödeme Verileri dâhil Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Kullanıcı tarafından paylaşılan ve işlemeye tabi tutulan bilgilerin gizliliğini sağlamakla yükümlüdür.

Ödeme Emrinin Gönderen sıfatını haiz Kullanıcılar tarafından verildiği ve Gönderen sıfatını haiz Kullanıcıların Ödeme Hizmeti sağlayıcısının United Payment olduğu durumlarda, United Payment, Ödeme İşleminin doğru gerçekleştirilmesinden gönderen sıfatını haiz Kullanıcılara karşı sorumludur.

Sözleşme kapsamında United Payment, Kullanıcı tarafından kendisine doğru bir şekilde ve Yönetmelik’in 67 (1) maddesi uyarınca iletilen bedellerin Alıcı veya Alıcı’nın Ödeme Hizmeti Sağlayıcısına, Yönetmelik’in 72 inci maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla ilgili taraf ile akdetmiş bulunduğu sözleşme kapsamında belirtilen süreler içerisinde aktarılmasından sorumludur. United Payment bu sorumluluğunu yerine getirmediği takdirde Ödeme İşleminin gerçekleşmemiş veya hatalı gerçekleşmiş kısmını gecikmeden Kullanıcıya iade edecektir. Bu kapsamda Kullanıcının herhangi bir faiz veya ücret ödemesinin söz konusu olması halinde, ilgili tutarlardan United Payment sorumlu olacaktır. Ödeme İşleminin hiç veya gereği gibi gerçekleştirilmemesi durumunda Kullanıcı, hizmetin yeniden görülmesi, hizmet sonucu ortaya çıkan ayıbın giderilmesi, ayıp oranında indirim veya sözleşmeden dönme haklarından birini kullanmakta serbesttir.

United Payment’ın Sistem Ortaklarının sistemlerine ya da Kullanıcılara yönelik ihlaller veya saldırılara (hacking, phishing vb.) yönelik herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

United Payment, bir Ödeme Emrini yerine getirmeyi reddettiği takdirde, ret gerekçesini ve varsa redde sebep olan hataların ne şekilde düzeltilebileceğini önceden kararlaştırılan yönteme göre en kısa zamanda ve her halükârda en geç Ödeme Emrinin alınmasını izleyen iş günü sonuna kadar Kullanıcıya bildirir. Sözleşmede, reddin haklı bir sebebe dayanması halinde United Payment’ın Kullanıcıya yapacağı bildirim için ücret talep edebileceği kararlaştırılabilir.

Kullanıcının Harcama İtirazı talebinde bulunması halinde United Payment, Sistem Ortağının mahsup ettiği tutarı Elektronik Para Hesabı’ndan mahsup etme hakkına sahiptir. United Payment Sistemi kullanılarak gerçekleştirilen işlemlerden her bir Haksız Harcama İtirazı talebi ile ilgili olarak ücret ve komisyonlar kısmında belirtilen tutar hiçbir ihtara gerek kalmadan United Payment tarafından faturalandırılarak Kullanıcının Elektronik Para Hesabı’ndan tahsil edilir. Elektronik Para Hesabı’nda bakiye bulunmaması halinde United Payment zararının tamamını hiçbir ihbar/ihtara veya mahkeme kararına ihtiyaç olmaksızın Kullanıcıdan tazmin edebilir.

United Payment, işbu sözleşme kapsamında yalnızca sözleşmesel yükümlülüklerinin ihlalinden kaynaklanan doğrudan zararlardan sorumlu olacaktır. United Payment, kusurunun bulunmadığı, üçüncü şahıslar veya Sistem Ortakları nedeniyle meydana gelen zararlardan sorumlu olmaz.

Kullanıcı, Temsilci/İşyeri tarafından Kullanıcı’ya ek menfaatler sağlandığı takdirde işbu menfaatlerin United Payment için herhangi bir yükümlülük teşkil etmediğini, ek menfaatlere ilişkin tüm koşulların Temsilci tarafından belirlendiğini Kullanıcı kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kullanıcıların Hak ve Yükümlülükleri İşbu Sözleşme kapsamında sunulan hizmetler ile ilgili Kullanıcının United Payment ödemesi gereken ücretlerin dökümü, www.unitedpayment.com adresindedir. Kullanıcı United Payment’tan alacağı hizmetlere karşılık bu ücretleri ödeyeceğini, www.unitedpayment.com adresinde ilan edilen bu ücretleri kabul ettiğini ve United Payment’ın bu ücretlerde tek taraflı değişiklik yapma hakkı olduğunu bildiğini ve bunu peşinen kabul ettiğini beyan eder.

Kullanıcı, Ön Ödemeli Kart ve/veya Dijital Cüzdanlar için belirlenen kart bedelini ödemeyi kabul eder.

Kullanıcı, Sözleşme’ye aykırı davranması ve/veya sektör teamüllerine göre United Payment nezdinde bu yönde şüphe doğuracak nitelikte fiillerinin olması halinde United Payment’ın Sözleşme ve Sözleşme kapsamında sağladığı hizmetleri askıya alabileceğini kabul eder.

Kullanıcı, United Payment tarafından sunulan hizmetin hiçbir halde kripto para hizmeti sunmak anlamına gelmediğini ve United Payment’ın gerçekten de kripto para hizmeti sunmadığını bilmekte ve kabul etmektedir.

Kullanıcı, Uzaktan İletişim Aracı ile Sözleşme’nin kurulabilmesi için Kullanıcı’nın video, hareketli fotoğraf, çevrim içi görüntülü görüşme ve benzeri yöntemler kullanarak canlılık testi, kimlik ve ayrıca Kullanıcı’nın iletişim bilgileri doğrulamasını yapmak zorunda olduğunu kabul eder.

Uzaktan İletişim Aracı ile çevrim içi görüntülü görüşme yoluyla kurulacak sözleşmelerde görüntülü görüşmenin; gerçek zamanlı ve kesintisiz şekilde yapılması gerekmektedir. Yapılacak olan görüntülü görüşme uçtan uca güvenli iletişim ile gerçekleştirilmesi, görüntülü görüşmenin görüntü ve ses kalitesinin yeterli seviyede olması, Kullanıcı adayı tarafından sunulan belgenin beyaz ışık altında görsel olarak doğrulanabilmesi ve sunulan belgenin tahrif edilmemiş, okunabilir ve güncel olması gerekmektedir. Bu koşullardan herhangi birinin sağlanmadığı durumlarda çevrim içi görüntülü görüşme yoluyla United Payment Kullanıcı adayı ile sözleşme ilişkisi kurmaz. İşbu Sözleşme’nin çevrim içi görüntülü görüşme ile kurulabilmesi için çevrim içi görüntülü görüşmenin yukarıdaki tüm koşulları sağlayacak şekilde tekrarlanması gerekeceğini Kullanıcı kabul eder. Kullanıcı, United Payment Sistemi üzerinden United Payment’tan sözleşme ilişkisi kurulması amacıyla yeniden görüntülü görüşme yapılmasını talep edebilir.

Kullanıcının işbu sözleşme ile yürürlükte bulunan düzenlemelere aykırı hareket etmesi nedeniyle United Payment herhangi bir talebe maruz kalır yahut yasal, idari veya cezai bir yaptırıma tabi tutulur ise, ilgili müteakip Kullanıcı tarafından derhal United Payment’a ödenecektir.

Kayıp veya çalıntı bir ödeme aracının kullanılması ya da Kullanıcı güvenlik bilgilerinin gereği gibi muhafaza edilmemesi nedeniyle ödeme aracının başkaları tarafından kullanılması durumunda Kullanıcı Yönetmelik’in 53. Maddesinin dördüncü fıkrası gereğince yaptığı bildirimden önceki yirmidört saat içinde gerçekleşen yetkilendirmediği ödeme işlemlerinden doğan zararın 250 (ikiyüzelli) Türk Lirasına kadar olan bölümünden sorumludur. Bununla birlikte, Kullanıcı, Ödeme Aracı’nı hileli kullanması ve yükümlülüklerini kasten veya ihmalle yerine getirmemesi, Hassas Kullanıcı Verilerini 3. Kişilerle paylaşması veya Kullanıcı’nın ihmali ile Hassas Kullanıcı Verilerinin 3. Kişilerin eline geçmesi durumunda yetkilendirilmemiş işlemden doğan zararın tamamından sorumlu olacaktır.

United Payment, ödeme aracının hileli veya yetkisiz kullanımı şüphesini doğuran durumlarda ödeme aracını kullanıma kapatma hakkına sahip olup gönderenin Kullanıcı olması durumunda göndereni işbu Sözleşme ve Yönetmelik hükümlerine göre bilgilendirecektir.

Kullanıcı, kendi adına ve kendi hesabına hareket ettiğini, başkası hesabına hareket etmesi halinde 5549 sayılı Kanun’a uygun olarak United Payment’a yazılı olarak bildireceğini ve kimlik, iletişim ve diğer kimlik tespitine konu bilgilerinin değişmesi halinde bu durumu United Payment’a yazılı olarak bildireceğini, aksi takdirde altı aydan bir yıla kadar hapis veya beş bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılabileceğine ve Kullanıcının işbu madde kapsamındaki bildirimine istinaden, United Payment tarafından kimlik tespit/ bilgi temin talebinde bulunulabileceğini kabul eder. Aksi halde Kullanıcı, United Payment’ın Kullanıcı nezdinde gerçekleşen yetkisiz, hatalı işlemler, 3. Kişilerin haksız, hukuka aykırı kullanımı, dolandırıcılık vb. işlemler dâhil hiçbir hukuki /cezai sorumluluğunun olmayacağını, işbu Sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme hakkı bulunduğunu kabul ve beyan eder.

Gönderen sıfatına haiz Kullanıcı, Ödeme Aracı’nın kaybolması, çalınması veya iradesi dışında gerçekleşmiş herhangi bir işlem sebebiyle United Payment’a yaptığı bildirimden sonra gerçekleşen yetkilendirmediği ödeme işlemlerinden sorumlu tutulamaz.

Gönderen sıfatını haiz Kullanıcı, Ödeme Aracı’nın hileli kullanması, mevzuatta ve/veya işbu sözleşmenin Ödeme Aracı ile ilgili hak ve yükümlülüklerine ilişkin hükümlerde yer alan yükümlülüklerini kasten veya ihmalle yerine getirmemesi durumunda, yetkilendirilmemiş Ödeme İşleminden doğan zararın tamamından sorumludur.

Ödeme Emrinin Alıcı tarafından veya Alıcı aracılığıyla verildiği Ödeme İşlemlerinde, Alıcı’nın Ödeme Hizmeti Sağlayıcısının ödeme emrini gönderenin Ödeme Hizmeti Sağlayıcısına doğru olarak gönderdiğini ispatlaması halinde, ödeme işleminin doğru gerçekleştirilmesinden gönderenin Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı sorumlu olur. Gönderenin Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı ödeme işleminin gerçekleşmemiş veya hatalı gerçekleşmiş kısmını gecikmeden gönderene iade eder ve Elektronik Para Hesabı’nı eski durumuna getirir. Ödeme Emrinin Alıcı tarafından veya Alıcı aracılığıyla verildiği gerçekleştirilmeyen veya hatalı gerçekleştirilen ödeme işleminde, Alıcı’nın Ödeme Hizmeti Sağlayıcısının, ödeme işleminin gerçekleştirilmemesinden ya da hatalı gerçekleştirilmesinden sorumlu olup olmadığına bakılmaksızın, talep edilmesi halinde gerçekleştirilmeyen veya hatalı gerçekleştirilen Ödeme İşleminin nedenlerini tespit eder ve sonucunu Alıcı’ ya bildirir. United Payment, ödeme işleminin gerçekleştirilmemesi veya hatalı gerçekleştirilmesi sonucunda ilgililerin ödediği faiz ve ücretlerin tazmininden kendi Kullanıcılarına karşı sorumludur.

Kullanıcı, ilgili Ödeme İşleminin gerçekleştirildiği tarihten itibaren 2 (iki) ay içinde, Alıcı tarafından yetkilendirilmiş veya Alıcı aracılığıyla başlatılan Ödeme İşleminde yetkilendirme sırasında Ödeme İşlemine ilişkin tutarın tam olarak belirtilmemesi ve gerçekleşen Ödeme İşlemi tutarının, harcama geçmişi, sözleşme şartları ve ilgili diğer hususlar dikkate alınarak öngörülen tutarı aşması halinde, ilgili mal veya hizmetin 6502 Sayılı Tüketici Kanunu çerçevesinde tüketilmemiş olması kaydı ile Ödeme İşlemi tutarı kadar geri ödeme yapılmasını talep edebilir. United Payment, Kullanıcıdan talebine ilişkin gerçeğe dayalı kanıtlar sunmasını talep hakkına sahiptir. Ancak Ödeme İşlemine ilişkin onayın doğrudan Kullanıcıya verilmesi veya ödemenin gerçekleştirilmesi gereken tarihten en az 1 (bir) ay önce Kullanıcıya bildirimde bulunulması hallerinde, Kullanıcı ilgili Ödeme İşlemi için herhangi bir geri ödeme talep edemez. Bu madde uyarınca geri ödeme talebinde bulunulabilen hallerde United Payment, 10 (on) İş Günü içerisinde ödemeyi yapacak veya ret kararını nedenleri ile birlikte, Kullanıcının başvurabileceği hukuki yolları da göstererek bildirecektir.

Hizmetlerin kullanılabileceği mecralar ile Hizmet kullanılarak temin edilebilecek mal ve hizmetler, Mevzuat uyarınca münhasıran United Payment tarafından belirlenmektedir. United Payment bu mecraları, mal ve/veya hizmetleri dilediği zamanda herhangi bir bildirim yükümlülüğü söz konusu olmaksızın değiştirebilecektir. Kullanıcı, bu kapsamda United Payment’tan Birleşik Ödemeden herhangi bir talep hakkı olmayacağını kabul eder.

Kullanıcı, işbu Sözleşme kapsamında sunulan hizmetleri yasalara ve ahlaka aykırı amaçlarla, yasalara veya ahlaka aykırı ürün veya hizmetlerin veya United Payment tarafından yasaklı olduğu bildirilen ürün veya hizmetlerin temini amacıyla kullanmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcının işbu madde başta olmak üzere işbu sözleşmeye aykırılığı halinde United Payment aykırılık giderilene kadar Sözleşme ve Sözleşme kapsamında sağladığı hizmetleri askıya alabilecektir.

Kullanıcı, işbu Sözleşme kapsamında gerçekleştirdiği her türlü işleme ilişkin bilgi ve dokümantasyonun Sözleşme kapsamındaki hizmetlerin gerçekleştirilmesi amacı ile United Payment tarafından Temsilci ile paylaşılabileceğini kabul ve beyan eder.

Kullanıcı tarafından paylaşılan kişisel veriler dahil tüm bilgiler United Payment tarafından yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacıyla işlenebilecek, Sözleşmenin ifası amacıyla saklanabilecek veya ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılabilecek ve/veya anonim hale getirilerek kullanılabilecektir. Kullanıcı bunu peşinen kabul etmektedir.

Kullanıcı, düzenleyici otoriteler veya sair kurum ve kuruluşlar tarafından yürürlükte bulunan düzenlemeler kapsamında veya şüpheli işlem veya olumsuz istihbarat olması halinde talep edilebilecek bilgi ve belgeleri derhal United Payment ve/veya ilgili kuruma teslim ve ibraz etmeyi kabul ve taahhüt eder.

United Payment tarafından Kullanıcıya sunulan ödeme hizmetleri ilgili mevzuat hükümlerinin izin verdiği ölçüde TCMB tarafından açıklanan tüm para birimleri ile gerçekleştirilebilir. Ödeme hizmetleri ile ilgili olarak uygulanacak döviz kuru TCMB günlük alış/satış kuru ile serbest piyasada geçerli olan alış/satış kurları dikkate alınarak hesaplanır. Kullanıcı, bu yönteme göre belirlenecek döviz kurlarındaki değişikliklerin derhal geçerli olacağını kabul eder.

United Payment, işbu Sözleşme kapsamında Kullanıcıya yapacağı bildirimleri Sözleşme’de belirtilen zamanlarda Kullanıcının kendisine bildirdiği e-posta, yerleşim yeri veya işyeri adresine, cep telefonuna SMS yoluyla veya çağrı merkezi aracılığıyla veya mobil uygulama yoluyla bilgilendirme yöntemlerinden bir veya birkaçını kullanarak Kullanıcıya bildirim yapabilecektir. Kullanıcı, bu maddede belirtilen yöntemlerden bir veya birkaçı kullanılarak yapılan bildirimlerin geçerli bir bildirim olacağını kabul eder.

Sözleşme’nin Uzaktan İletişim Atacı ile kurulduğu durumlarda Uzaktan İletişim Aracı’nın kullanımına ilişkin ve kullanımı esnasında herhangi bir eksiklik veya aksaklık yaşanması münhasıran Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, kullanım esnasında eksiklik veya aksaklıkla karşılaştığı takdirde United Payment ile derhal iletişime geçmediği takdirde United Payment’ın hiçbir sorumluluğu olmayacağını kabul eder.

Kullanıcı, işbu Sözleşme kapsamında gerçekleştirdiği her türlü işleme ilişkin bilgi ve dokümantasyonun Sözleşme kapsamındaki hizmetlerin gerçekleştirilmesi amacı ile United Payment tarafından Temsilci ile paylaşılabileceğini kabul ve beyan eder.

Kullanıcı tarafından paylaşılan kişisel veriler dahil tüm bilgiler ayrıca United Payment tarafından yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesi işlenebilecek, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Sözleşmenin ifası amacıyla saklanabilecek veya ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılabilecek ve/veya anonim hale getirilerek kullanılabilecektir.

Fikri Mülkiyet

Sözleşme ile Taraflar arasında herhangi bir fikri mülkiyet hakkı devri veya lisans gibi kullandırma anlaşması kurulmamaktadır. Tarafların her birine ait ve/veya kullanımında olan her nevi fikri mülkiyet hakkı konusu unsuru kullanmaları ancak bu kapsamda açık bir yazılı anlaşma bulunması halinde mümkün ve bununla sınırlıdır.

Sözleşmenin Süresi

Sözleşme bir yıl sürelidir. Taraflardan herhangi biri, 3 (üç) ay önceden vereceği ihbar ile Sözleşme’nin süresi sonunda yenilenmeyeceğini yazılı olarak karşı tarafa bildirmediği takdirde Sözleşme aynı hüküm ve şartlarla 1’er (birer) yıllık süreler halinde kendiliğinden yenilecektir.

Sözleşme Hükümlülerinin İhlali ve Fesih

United Payment veya Kullanıcı herhangi bir zamanda 1 (bir) ay öncesinde yapacağı yazılı bildirimle Sözleşmeyi herhangi bir tazminat ödemeksizin feshedebilecektir. United Payment’ın diğer mevzuattan kaynaklanan yükümlülükleri çerçevesinde, olumsuz istihbarat bulunması veya şüpheli işlem varlığı halinde sözleşmeyi feshetmesinin gerektirdiği durumlarda United Payment açısından bu madde hükümleri uygulanmaz.

Taraflardan birinin sözleşmesel yükümlülüklerini ihlal etmesi ve ihlalin düzeltilmesine ilişkin olarak karşı Tarafça iletilen talebe rağmen ilgili ihlalin 7 (yedi) iş günü içerisinde düzeltilmemesi halinde, Sözleşme ihtarı gönderen Tarafça yazılı olarak iletilecek bir ihbarla derhal tazminat ödemeksizin feshedebilir.

Kullanıcının işbu Sözleşme kapsamında sunulan hizmetleri yasalara ve ahlaka aykırı amaçlarla yasalara veya ahlaka aykırı ürün veya hizmetlerin temini amacıyla kullandığının ve/veya işbu Sözleşmede bulunduğu beyanların gerçek olmadığı veya bu beyanlara aykırı davrandığı tespit edilmesi halinde işbu Sözleşme United Payment tarafından herhangi bir ihbarda bulunmaksızın derhal feshedilebilecektir.

Sözleşme’nin United Payment tarafından feshedilme durumunda United Payment Kullanıcıdan tahakkuk eden alacağını ve Ödeme Aracı’nın iadesini talep edebilir.

Devir

Kullanıcı, United Payment’ın ön yazılı onayı olmadan doğrudan veya dolaylı olarak tamamen veya kısmen Sözleşmeyi ve Sözleşme konusu hak ve yükümlülüklerini başkalarına devir ve temlik edemez. United Payment, her zaman için Sözleşmeden doğan hak, yükümlülük, alacak ve sorumluluklarını üçüncü şahıslara devir ve temlik edebilir, alt yüklenici veya Sözleşmede belirtilen dışında Temsilci kullanabilir.

Mücbir Sebepler

Sözleşmenin imzalandığı tarihte var olmayan, Tarafların kontrolü̈ haricinde ortaya çıkan ve ön görülemeyen, Tarafların veya tek bir Tarafın çalışma imkânlarını kısmen veya tamamen, geçici olarak durduracak şekilde ve derecede meydana gelen beşerî ve doğal afetler, harp, seferberlik, yangın, grev, lokavt, düzenleyici otoritenin Taraflara ait faaliyet izninin geçici olarak kaldırması halleri ve altyapı kaynaklı kesintiler mücbir sebep sayılır. Mücbir sebebe maruz kalan Taraf mücbir sebebin uzun süreceği hallerde durumu derhal diğer Tarafa yazılı olarak bildirir ve mücbir sebep süresi boyunca Tarafların edimleri askıya alınır. Mücbir sebepler ortadan kalkınca Sözleşme kaldığı yerden devam eder. Mücbir sebep süresi boyunca hakları ifa edilmeyen Tarafın yükümlülükleri de askıya alınacaktır. Mücbir sebep halinin 120 (yüz yirmi) günden fazla sürmesi halinde, hakları ihlal edilen Taraf Sözleşmeyi tazminatsız olarak feshedebilir.

Uygulanacak Hukuk ve Uyuşmazlıkların Çözümü

Sözleşmeye uygulanacak olan hukuk Türk Hukukudur. Taraflar, işbu Sözleşme’nin yorumu ve uygulanmasından kaynaklanan her türlü ihtilafların çözümünde yetkili yargı merciinin İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri olması kararlaştırılmıştır.
United Payment’ın sunduğu Hizmetlere ilişkin olarak Kullanıcı bireysel nitelikli şikayetleri için işlemin gerçekleştiği tarihten itibaren 2 yıl içerisinde Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği’ne (“TÖDEB”) başvurabilecektir. Kullanıcı’nın United Payment’a yaptığı başvurusuna ilişkin olumsuz yanıt alması veya başvuru tarihinden itibaren 20 gün içerisinde yanıt alamaması halinde, olumsuz yanıtın tebliğ edildiği tarihten veya cevap verilmesi gereken sürenin bitiminden itibaren de 60 gün içinde uyuşmazlık konusu hususa ilişkin bilgi ve belgeler ile birlikte https://todeb.org.tr/hakemheyetibasvuruformu/ linkinde yer alan başvuru formunu doldurarak Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği Bireysel Hakem Heyetine başvuruda bulunabilecektir. Konuya ilişkin detaylı bilgi https://todeb.org.tr/source/hakem-heyeti/EK-3-Hakem-Heyeti-Brosur.pdf adresinde yer alan broşürde yer almaktadır.

Bölünebilirlik

Eğer işbu Sözleşme’nin hükümlerinden herhangi birinin uygulanamaz ya da geçersiz olduğu kabul edilirse, bu hükümler yazılmamış kabul edilecektir ve diğer hükümleri etkilemeyecek ve geçersiz kılmayacaktır. İşbu Sözleşme’nin bir veya birden fazla hükmünün geçerliliğini yitirmesi veya bir kanun, yönetmelik veya yetkili bir makam tarafından verilen nihai karar ertesi geçersiz kılınması halinde, diğer hükümler bağlayıcılıklarını ve kapsamlarını koruyacaktır. Geçersiz ve hükümsüz ilan edilen hükümler, ilk başta kararlaştırılan hükümler ile anlam ve kapsam bakımından en yakın hükümler ile değiştirilecektir.

İMZA
Kullanıcı, Sözleşmeye ve eklerine United Payment’a ait web sitesinde veya diğer Uzaktan İletişim Aracından erişebilir. İşbu Sözleşme, kullanıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmış olup ve Kullanıcı tarafından Uzaktan İletişim Aracından elektronik kopyasına ulaşılmıştır.

Kullanıcı yalnızca kendi ad ve hesabına işlem yaptığını, başkası hesabına hareket etmediğini beyan ve taahhüt eder.

Sözleşme Değişiklikleri

United Payment, işbu Sözleşmede yer alan hizmetlere ve ücretlere ilişkin olan değişiklikleri 30 (otuz) gün önceden İnternet Adresinden ilan eder. Kullanıcıya uygun bir Uzaktan İletişim Aracılığı vasıtasıyla bu tasarrufunu bildirir. Kullanıcı tarafından ilgili Sözleşme değişikliğinin kabul edilmediği ilgili hüküm(ler)in yürürlüğe girmesinden önce United Payment’a yazılı olarak bildirilmediği veya sözleşmeyi feshetmediği takdirde ilgili değişiklikler kabul etmiş sayılır.

Tebligat

Taraflar, işbu Sözleşmede yer alan adreslerinin tebligata açık adresleri olduğunu ve bu adreslere yapılacak her türlü tebligatın geçerli ve yasal sayılacağını ve bu adreslerde meydana gelen değişikliklerin 30 (otuz) gün zarfında Sözleşme taraflarına yazılı olarak duyurulacağını, aksi halde Sözleşmede yazılı adreslere yapılacak tebligatların tarafları bağlayacağı ve geçerli yasal tebligat olarak kabul edileceğini peşinen kabul ve taahhüt etmişlerdir.

Son Hüküm

İşbu Sözleşme 16 (on altı) madde ve işbu Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz bir parçası olan eklerden ibaret olup Taraflar arasında elektronik ortamda onaylandığı tarihte yürürlüğe girmiştir.

İşbu Sözleşmeyle bağlı olarak verilen hizmetlere ilişkin akdedilen genel nitelikli sözleşmelerle, United PaymentÇerçeve Sözleşmesi ve ekleri arasında çelişki olması durumunda United Payment lehine olan hüküm uygulanır.

EK-1 MALİ HÜKÜMLER Kullanıcı, işbu Sözleşme kapsamında sağlanan hizmetler karşılığında United Payment kurumsal web sitesinde www.unitedpayment.com linkinde belirtilen koşullarla üyelik hizmet bedelini üyelik hizmet bedeli alınmasına United Payment tarafından -karar verilir ise ödeyecektir.
Söz konusu ödeme, Kullanıcının hizmeti kullanmaya başlaması ile tahsil edilmeye başlanacaktır.
Hizmet bedeli United Payment tarafından güncellenebilecek olup, Kullanıcı, işbu Sözleşme uyarınca kendisine yapılan bildirimi müteakip söz konusu değişiklik nedeniyle Sözleşme’yi feshetmediği takdirde hizmeti kullandığı sürece güncel hizmet bedelinin yukarıda belirtilen şekilde United Payment kurumsal web sitesinde belirtilen periyotlarla kendisinden tahsil edileceğini kabul eder.
Hizmet kapsamında gerçekleştirilecek işlemler United Payment tarafından belirlenmiş bulunan işlem ücretlerine (örneğin ödeme işlemi bazında komisyon ücreti) tabi olabilecektir. Ücrete tabi işlemler, güncel ücretler ve işlem ücretlerine ilişkin sair detaylar, işbu Sözleşme’de özel olarak belirtilen kalemler dışında, United Payment kurumsal web sitesi www.unitedpayment.com ulaşılabilmektedir. İşbu Sözleşme kapsamında sağlanan hizmetler aracılığı ile temin edilen mal ve hizmetlere ilişkin ücretler ve bu ücretlerin tahsilatına ilişkin koşullar ilgili mal ve/veya hizmetin sağlayıcısı konumundaki Alıcı tarafından belirlenmekte olup Kullanıcı bu hususta United Payment’ın herhangi bir yetki veya sorumluluğunun söz konusu olmadığını kabul eder.
İşbu Sözleşme’ye konu ödemeler Türk Lirası, cinsinden yapılabilecektir. Hangi para biriminin kullanılacağı, ödeme ve/veya önceki ekranlarda Kullanıcı gösterilecektir.
Aylık toplamda yapılan işlemlerin İşlem Limiti United Payment tarafından belirlenecek olup, işbu İşlem Limitleri herhangi bir zamanda yenilenebilecektir. Ancak, İşlem Limitinin yükseltilmesinin Kullanıcı tarafından talep edilmesi halinde, United Payment web adresi/linki www.unitedpayment.com üzerinden duyurduğu ücret karşılığında tek seferlik ve/veya aylık toplam işlemleri için belirlenen İşlem Limitini tabi olduğu mevzuat ve kendi risk politikaları çerçevesinde yükseltebilecektir.
Kulllanıcı, Alıcı’ya ödemekle yükümlü olduğu tutarları kısmen veya tamamen zamanında ödememesi nedeniyle Alıcı tarafından mevzuata uygun şekilde tahakkuk ettirilecek gecikme faizinin de Birleşik Ödeme Hizmetleri aracılığı ile ödenebileceğini, Alıcı’nın bu yöndeki talimatına istinaden Kullanıcının Ödeme Hesabı’nın ilgili tutar kadar borçlandırılabileceğini kabul eder. Faiz tutarı Alıcı tarafından belirlenecek olup Kullanıcı bu kapsamda United Payment’ herhangi bir talepte bulunamayacağını, faiz işletilmesi veya miktarı ile vb. konulara ilişkin taleplerini doğrudan Alıcı’ya yöneltmesi gerektiğini kabul eder.

EK-2 GİZLİLİK VE BİLGİ GÜVENLİĞİ Kişisel veriler, doğrudan Kullanıcılar, Platform Sahipleri veya United Payment’ın iş ortakları aracılığıyla elektronik ortamda toplanmaktadır.

Kullanıcı, işbu Sözleşme kapsamında kendisi ile ilgili olarak temin edilen kişisel bilgilerin ve bu bilgilerin kullanımı ile gerçekleşen işlemler ile ilintili olarak, United Payment’ın başta olmak üzere grup şirketleri veya satın alınmak istenen ürün veya hizmeti sağlayan/sunan veya ödeme işleminin yapılabilmesini sağlayan iş ortakları veya elektronik paranın kullanılacağı platformu işleten ve yönetenin uhdesinde üreyen tüm bilgilerin, işbu Sözleşme yürürlük süresi boyunca kaydedilmesine, United Payment grup şirketleri ve/veya satın alınmak istenen ürün veya hizmeti sağlayan/sunan iş ortakları ile Sözleşme kapsamındaki hizmetlerin ve ilgili ödemelerin gerçekleştirilmesini ve Kullanıcıya kampanya sunulmasını temin amacıyla paylaşılmasına ve yine aynı amaçlarla bu taraflarca işlenmesine izin vermektedir.

Kullanıcı; Ödeme Hizmetleri’nin sunulması, risk tespiti/düzeyinin belirlenmesi, hizmet kalitesi, ilgili mevzuatlardaki yükümlülüğünün tam ve eksiksiz yerine getirilmesi amacı ile Sözleşme süresince Kullanıcı tarafından kendisiyle paylaşılan ve Alıcı ya da Kullanıcı müşterilerine ait telefon numarası, TCKN, ad, soyadı vb. kimlik bilgileri, adres, iletişim bilgisi ve bu bilgilerin güncelliği, , risk vb. bilgileri başta olmak üzere ödemeye ilişkin talimatlar, aylık harcama limiti ve bu limiti ulaşılması, bakiye durumu, bakiye yetersizliği sebebiyle başarısız işlem olup olmadığı, başarısız işlem sayısı hakkındaki bilgilerinin; United Payment ve grup şirketleri veya elektronik paranın kullanılacağı Platformu işleten ve yönetenin tarafından işlenmesine, ayrıca anılan süreler ve amaçlar dâhilinde bu maddede sayılan bilgilerin Kullanıcının mal ve hizmet sağladığı üye işyeri/ Birleşik Ödeme Hizmeti Kullanıcısı/İş Ortakları/Ödeme Hizmet Sağlayıcıları/Temsilcileri/ Dış Hizmet Sağlayıcıları/ ilgili Finansal Kuruluşlar/ Banka ile karşılıklı olarak paylaşılmasına ve yine aynı amaçlarla bu taraflarca işlenmesine izin vermektedir.

Bahsi geçen bilgiler, mevzuattaki düzenlemeler saklı kalmak üzere; Sözleşme ve mevzuat yükümlülükleri süresince saklanacak ve bu süre sonunda silinecektir.

Sözleşme süresine ek olarak, United Payment, işbu Sözleşme’den doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir.

Kullanıcılar, Alıcı ve Kullanıcı Müşterileri ile Platform Müşterileri ve Birleşik Ödeme Hizmetlerinden yararlananlar, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinin yürürlüğe girmesi ve işbu Sözleşme kapsamında uygulanmasının gerekmesi ile birlikte United Payment’a başvurarak kendisiyle ilgili; Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, ilgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, ilgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Söz konusu haklar, yukarıda belirtilen kanalların yanı sıra Esentepe Mahallesi Büyükdere Cad. Maya Akar Center (B BLOK) Apt. No: 102/14 Şişli, İstanbul adresine yazılı talep iletilerek kullanılabilecektir.

Birleşik Ödeme, yukarıda yer alan talepler uyarınca, gerekçeli olumlu/olumsuz yanıtını, yazılı veya dijital ortamdan gerçekleştirebilir.

Taleplere ilişkin gerekli işlemler için ücret alınmaması esastır.

Bununla birlikte, işlemlerin bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13. maddesine göre belirlenen tarife üzerinden ücret talep edilmesi mümkündür.

Kullanıcı, veri işleme iznini her zaman iptal edebilir. Veri işleme izninin iptali, bu Sözleşme uyarınca paylaşılan veya aktarılan ve Sözleşme kapsamındaki Birleşik Ödeme Hizmeti’nin sunulması ve/veya Birleşik Ödeme ve ilgili Birleşik Ödeme grup şirketlerinin yasal yükümlülüklerinin ifası için işlenmesi zorunlu olan bilgilerin işlenmesi gibi Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun saydığı istisnai durumların varlığında işlenmesi ve yine bu amaçlarla paylaşılmasına engel teşkil etmez ancak Müşteri veri işleme iznini iptal etmesi durumunda Birleşik Ödeme’nin Sözleşme konusu hizmetleri tam ve gereği gibi sunamayabileceğini kabul eder.

Kullanıcı ve Alıcı ve/veya Kullanıcı müşterileri United Payment Grup Şirketlerine ve iş ortaklarına ait kanallardan kaydettiği kartını kaybetmesi veya çaldırması durumunda bankası ile iletişime geçmek ve çalınan kartın kapatılmasını sağlamaktan kendisi sorumludur.

United Payment, ilgili mevzuatta belirlenen veya işbu Sözleşme’de ifade edilen şartlarda, işbu Sözleşme kapsamında kendisine elektronik ortamda iletilen, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almayı, gerekli denetimleri yaptırmayı taahhüt eder.

Yukarıdaki hususlara ek olarak, Taraflar’dan her biri işbu Sözleşme kapsamında bir diğerine ilişkin olarak edindiği bilgileri devamlı olarak gizli tutacağını ve saklayacağını kabul eder.

United Payment, Sözleşme kapsamında sunduğu hizmetlere ilişkin Mevzuat’ta öngörülen bilgi güvenliği yükümlülüklerine uyacağını, Sözleşme kapsamındaki bilgilerin Sözleşme’de açıkça düzenlenen haller dışında yetkili herhangi bir resmi kurum, merci veya makam tarafından talep edilmedikçe hiçbir şekilde 3. kişilerle paylaşılmayacağını kabul ve beyan eder. Ancak United Payment, Kullanıcının Elektronik Para kullandırılması da dahil tüm Birleşik Ödeme Hizmetleri üzerinden gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin bilgileri şikâyet sonucu ya da şüpheli işlem durumlarında veya işlemin detaylı incelenmesini gerektiren diğer hallerde mal veya hizmetlerin temin edildiği sağlayıcı ya da fonun aktarıldığı kişi veya ilgili işlem kapsamında hizmetlerinden faydalanılmış bulunan Temsilci ve/veya Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı ile paylaşabilir.

Kullanıcı, United Payment başta olmak üzere, Temsilci vasıtasıyla gerçekleşen işlemlerde Birleşik Ödeme Hizmetleri’nin sunulabilmesi ve ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için gerekli TCKN, adres, imza beyanı, yetki belgesi, imza sirküleri, pasaport/kimlik fotokopisi ve sair kişisel verilerinin Sözleşme süresince United Payment’a aktarılmasına ve yukarıda belirtilen amaçlarla United Payment tarafından işlenmesine muvafakat eder. Bu konuda gerekli uyum çalışmalarına yerine getirdiğini kabul beyan ve taahhüt eder.

Eksik bilgiye mahal vermemek adına, United Payment tarafından kişisel verilerin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere www.unitedpayment.com adresinde yer alan United Payment Gizlilik Politikası, Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’nden ulaşılabilir.